МIНIСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАIНИ

БIЛГОРОД – ДНIСТРОВСЬКИЙ  КОЛЕДЖ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

Комплекс завдань для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу з предмета

 

 

«Основи філософських знань»

 

 

 

 

 

Розробив викладач

філософії і соцiально – гуманiтарних

  дисциплiн      С.М.Василенко

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

Методичні рекомендації для виконання самостійних завдань

 

Відповідно до положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України передбачено навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, який визначається робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Основною метою самостійної роботи студентів є розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів; формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань; здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань, що в свою чергу сприяє розвитку морально-вольових якостей студентів.

Основним завданням самостійної роботи студентів є;

-      навчити студентів самостійно працювати над літературою;

-      творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;

-      розвивати навички щоденної самостійної роботи з філософськими знанням.

В межах вивчення предмета «Основи філософських знань» передбачено виконання  самостійних робіт з визначених тем, кожна з яких складається з  типових завдань. Виконання завдань сприяє кращому засвоєнню навчальної дисципліни і розвитку навиків самостійної роботи з інформацією.

Кожна самостійна робота складається з тридцяти п’яти завдань блоку, серед яких і визначається  завдання варіанту.

    Для того, щоб визначити варіант самостійного завдання студенту необхідно з’ясувати свій порядковий номер в журналі навчальної групи. Цей номер і буде номером варіанта самостійної роботи, який зазначено в шифрі. Наприклад: за списком журналу студент має №15, це означає, що за шифром у нього буде теж п’ятнадцятий номер а завдання буде виглядати так - 15) 5. 8. 13. 15. 18. 29. 34. 12. 3; . Це означає ,що студент в першому блоці питань буде виконувати 5, в другому 8, в третьому 13, в четвертому 15, в п’ятому 18,  шостому 29, сьомому 34, в восьмому 12,  в дев’ятому 3 завдання.

Якщо кількість самостійних завдань для окремих груп змінюється, тоді для кожної окремої групи видається індивідуальний шифр, що визначає кількість і послідовність виконання завдань.

 Оцінюється кожна самостійна робота з розрахунком правильності і повноти виконання завдання, в журнал виставляється середньоарифметична оцінка за дев’ять самостійних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

№1

Тема: Філософія стародавнього світу.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета :Виробити у студентів уміння самостійної роботи з книгою, здобування знань. Вміння узагальнювати вивчений матеріал, відповідати на питання аналітичного і синтетичного характеру.

 

Студенти повинні знати

1.Основи Східної і Західної системи мислення.

2.В чому полягає основне завдання індійської філософії.

3.Чому філософія Стародавнього Китаю не розглядає проблеми «звільнення від страждань».

4.Основні філософські системи Стародавнього Китаю.

5.Витоки та основні напрями античної філософії.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати основні категорії філософії стародавнього світу.

2.Визначати основні задачі філософії Стародавньої Індії, Китаю, Греції.

3.Співвідносити категорії «Брахман» і «Дао».

4.Прослідковувати спадкоємність античних філософських шкіл.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Поясніть різницю між західним і східним світобаченням.

Завдання 2. Покажіть практичний характер східної філософії.

Завдання 3. Визначте роль Вед у формуванні філософії Стародавньої Індії.

Завдання 4. Поясніть основну задачу індійської філософії і її зв'язок з варновою системою суспільства в стародавній Індії .

Завдання 5. Визначте суть кризи системи брахманізму на початку І тисячоліття до нашої ери.

Завдання 6. Розкрийте сутність опозиційності буддизму і джайнізму до філософії брахманізму.

Завдання 7. Поясніть чотири «шляхетні істини» Будди.

Завдання 8.Охарактеризуйте, посходинково, «восьмеричний шлях» як необхідну умову досягнення Нірвани.

Завдання 9. Покажіть брахманську традиційність філософської системи йога.

Завдання 10. Поясніть суспільний характер філософії Стародавнього Китаю.

Завдання 11. Поясніть основну задачу філософії Стародавнього Китаю.

Завдання 12. Поясніть значення «П`ятикнижжя» як канонічного джерела філософії  Стародавнього Китаю.

Завдання 13. Визначте значення вчення про Дао в філософії Лао Дзи, Конфуція та інших.

Завдання 14. Поясніть тлумачення «Дао» в філософії Лао-Цзи.

Завдання 15.Покажіть суспільне значення «Золотого правила моралі» Конфуція.

Завдання 16. Проаналізуйте погляди Конфуція на людину.

Завдання 17. Надайте тлумачення силам «інь» і «янь».

Завдання 18. Поясніть основні принципи філософії легізму.

Завдання 19. Поясніть факт того, що буддизм легко прижився в Китаї і ефективно приймає участь в житті сучасного китайця поряд з даосизмом і конфуціанством.

Завдання 20. Коротко охарактеризуйте етапи розвитку античної філософії.

Завдання 21.Поясніть підстави, на яких, роботи Гомера і Гесіод вважаються протофілософією античності.

Завдання 22.Поясніть основне завдання античної філософії.

Завдання 23.Охарактеризуйте основні підходи пояснення проблеми першоджерела в натурфілософії античності.

Завдання 24.Проаналізуйте засади опозиційності ефеської і елейської шкіл стосовно проблеми руху істино сущого буття.

Завдання 25.  Поясніть атомістичну філософію Демокріта.

Завдання 26. Оцініть вклад софістів в розвиток філософії високої класики античності.

Завдання 27. Поясніть значення філософії Сократа для розвитку західноєвропейської філософії.

Завдання 28. Охарактеризуйте діалектику Сократа як метод досягнення істини.

Завдання 29. Поясніть те, як через філософію «ейдосів» Платон завершив філософські пошуки Сократа.

Завдання 30.Поясніть сутність протилежності філософії Платона і Аристотеля.

Завдання 31. Охарактеризуйте матеріалістичні погляди Епікура.

Завдання 32. Поясніть детермінізм філософії стоіків.

Завдання 33. Визначте значення епікуреїзму і стоїцизму для філософії римської античності.

Завдання 34. Проаналізуйте філософські положення олександрійського неоплатонізму.

Завдання 35. Поясніть причину занепаду античної філософії в Римській імперії.

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Які риси характерні для Східного і Західного типів мислення?

2.В чому сенс «мокші», як звільненні від «сансари»?

3.Яке значення має вчення про «Дао» в китайській філософії даосизму, конфуціанства, інь-янь ?

4.В чому різниця проблематики натурфілософії та «високої» класики античності?

5.Що вплинуло на процес згасання античної філософії в Римській імперії?

 

 

 

 

 

Література

 

   1.  Асмус В.Ф.  Античная  философия . Учеб.  пособие.  Изд. 2-е  доп.  -  М .:  Высшая  школа ,  1976 . - 573 с.

2.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

3.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

4.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

5.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

6.                   Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

№2

Тема: Філософія Середніх віків та Відродження.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета :Сприяти покращенню ерудиції студентів. Виробити навички аналітичного мислення. Закріпити знання з теми.

 

Студенти повинні знати

 

1.Специфіку середньовічного світогляду.

2.Хронологію розвитку середньовічної філософії.

3. Основну проблематику середньовічної філософії.

4.Видатних філософів та їх вчення.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати особливості християнського світосприйняття.

2.Визначати основні проблеми середньовічних філософських вчень.

3.Знаходити аналогію і специфіку філософій Середньовіччя та Відродження.

4.Фіксувати період зміни парадигми західноєвропейського мислення.

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Зазначте особливості середньовічного світобачення.

 Завдання 2. Охарактеризуйте апологетику, як філософію раннього етапу становлення християнства як релігії.

 Завдання 3.Проаналізуйте апологетику і патристику як філософські напрями раннього Середньовіччя.

 Завдання 4. Аргументуйте негативне ставлення до античної філософії Тертуліана.

 Завдання 5. Проаналізуйте п’ять аргументів Юстина, щодо зверхності християнського віровчення над «язицькою мудрістю».

Завдання 6. Зазначте, як вплинули філософські системи неоплатонізму, вчення Філона Олександрійського про «Логос» і Плотіна про «Єманацію Єдиного», на становлення християнського віровчення.

Завдання 7. Поясніть епохальність факту прийняття Символу Віри 325р. для розвитку середньовічної філософії.

Завдання 8. Охарактеризуйте значення Символу Віри для не канонічних філософських течій IV століття.

Завдання 9. Поясніть значення філософії патристики для розвитку християнства.

Завдання 10. Обґрунтуйте причину, з якої в IV столітті всі філософські школи, які розглядали постать Христа були об`явлені єретичними.

Завдання 11. Дайте пояснення філософії Августина Аврелія (Блаженного).

Завдання 12. Поясніть вислів Августина Блаженного: «Ми живемо в найкращому із світів».

Завдання 13. Поясніть те, як Августин виправдовував Бога за існування зла в світі.

Завдання 14. Проаналізуйте проблему «універсалій» ранньої схоластики.

Завдання 15.  Дайте пояснення схоластиці, як філософії пізнього Середньовіччя.

Завдання 16. Визначте сутність «теорії двох істин» Томи Аквінського.

Завдання 17. Поясніть засіб Богопізнання з боку схоластики.

Завдання 18. Поясніть засоби Богопізнання з точки зору містиків.

Завдання 19. Поясніть принцип «бритви Оккама».

Завдання 20. Зазначте специфіку філософії Ренесансу, як своєрідного переходу від середньовічної філософії до філософії Нового Часу.

Завдання 21. Поясніть сутність зміни погляду на людину в епоху Відродження.

Завдання 22. Покажіть особливості гуманізму епохи Відродження.

Завдання 23. Покажіть особливості платонізму епохи Відродження.

Завдання 24. Покажіть особливості натурфілософії епохи Відродження.

Завдання 25. Поясніть значення філософії Леонарда да Вінче для розвитку наукового знання.

Завдання 26. Визначте сутність коперніканського перевороту.

Завдання 27. Як змінилась західноєвропейська парадигма після відкриття М.Коперніка?

Завдання 28. Поясніть сутність абсолютиського аморалізму М.Мак`явелі.

Завдання 29. Поясніть сутність «філософії Христа» Еразма Ротердамського.

Завдання 30. Дайте загальну характеристику філософських поглядів Марсіло Фічіно.

Завдання 31. Поясніть теорію «вченого незнання» Миколи Казанського.

Завдання 32.Поясніть теорію «Єдиного» в філософії Джордано Бруно.

Завдання 33. Поясніть значення філософії Галілео Галілея для розвитку натурфілософії Ренесансу.

Завдання 34. Охарактеризуйте філософські погляди М.Лютера, як підґрунтя для філософії Нового Часу.

Завдання 35. Поясніть роль протестантизму  в формуванні філософії Нового Часу.

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Що є основною ознакою філософії Середньовіччя?

2.Кого і що захищали апологети?

3.В чому велич філософії Августина Аврелія (Блаженного)?

4.Як змінюється предмет філософії в епоху Відродження?

5.Філософська система якого філософа епохи Відродження змінила парадигму європейського світобачення?

 

 

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3

Тема: Філософії Нового Часу.

 

 Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета : Виховати гносеологічні навички, діалектичне мислення, здатність критично оцінювати інформацію. На основі розглянутої теми робити власні висновки з проблемних питань.

 

 

 Студенти повинні знати

 

1.Витоки філософії Нового Часу.

2.Основну проблематику даного періоду розвитку філософії.

3.Напрями філософського мислення та основні філософські системи епохи Нового часу.

4.Специфіку Німецької Класичної філософії.

 

Студенти повинні уміти

1.Характеризувати філософію Ф.Бекона та його індуктивний метод пізнання.

2.Обгрунтовувати раціоналістичну філософію Р.Декарта та його дедуктивний метод пізнання.

3.Визначати цінність Німецької Класичної філософії.

4.Пояснювати основні філософські системи Німецької Класичної філософії.

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Поясніть, як натурфілософський період філософії Відродження та протестантська етика сприяли розвитку філософії Нового Часу.

 Завдання 2. Поясніть те, як механістичний світогляд сприяв розвитку методів осягнення істини.

 Завдання 3. Поясніть індуктивний метод пізнання істини Ф.Бекона.

  Завдання 4. Опишіть перешкоди (ідоли), які, з точки зору Ф.Бекона заважають людині пізнати істину.   

  Завдання 5. Поясніть те, яку роль Ф.Бекон  віддавав науці в питанні формування майбутнього суспільства.

Завдання 6. Охарактеризуйте сенсуалізм Т.Гоббса і Дж.Локка.

Завдання 7. Поясніть метод пізнання істини Р.Декарта.

Завдання 8. Охарактеризуйте правила дедукції.

Завдання 9. Поясніть значення розуму для досягнення істини в філософії Р.Декарта.

Завдання 10. Розкрийте  сутність вислову Р.Декарта «Мислю – отже існую».

Завдання 11. Поясніть вчення про субстанцію Б.Спінози.

Завдання 12. Поясніть вчення про субстанцію Г.Лейбніца.

Завдання 13. Порівняйте вчення про субстанцію Г.Лейбніца і Б.Спінози.

Завдання 14. Визначте роль і місце людини в світі відповідно до філософії Б.Паскаля.

Завдання 15. Поясніть теорію «суспільного договору» Т.Гоббса (Левіафан).

Завдання 16. Поясніть теорію «суспільного договору» Дж.Локка.

Завдання 17. Поясніть раціональну теорію «суспільного договору» Ж.-Ж.Руссо.

Завдання 18. Роз’ясніть теорію «природного права» Ш.Л.Монтеск`є .

Завдання 19. Охарактеризуйте погляд на людину Д.Дідро і П.А.Гольбаха.

Завдання 20. Розкрийте значення Німецької Класичної філософії в межах філософії Нового Часу.

Завдання 21. Поясніть основні принципи Німецької Класичної філософії.

Завдання 22. Охарактеризуйте періоди філософської діяльності Іммануїла Канта.

Завдання 23. Поясніть сутність «коперніканського перевороту», що здійснив І.Кант.

Завдання 24. Поясніть етапи пізнання за І.Кантом.

Завдання 25. З`ясуйте значення апріорного знання в філософії І.Канта.

Завдання 26. Поясніть значення «категоричного імператива» в етиці І.Канта.

Завдання 27. Поясніть концепцію «Я-неЯ» Й.Фіхте.

Завдання 28. Самоусвідомлене Я , як головний акцент філософії Й.Шеллінга.

Завдання 29. Поясніть Абсолютну Ідею за Гегелем.

Завдання 30. Поясніть діалектику еволюції Всесвітнього Духу в межах філософської системи Гегеля.

Завдання 31. Поясніть різницю гегелівської логіки і логіки Аристотеля.

Завдання 32. Поясніть те, як недоліки філософії Г.В.Ф.Гегеля стимулювали філософську діяльність Л.Фейєрбаха.

Завдання 33. Проаналізуйте погляд Л.Фейєрбаха на релігію.

Завдання 34. Обґрунтуйте те, що саме людина є основним предметом філософії за Фейєрбахом.

Завдання 35. З`ясуйте сутність антропологічного матеріалізму Л.Фейєрбаха.

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

1.Якою була основна задача філософії Нового Часу?

2.Яку характеристику має філософія емпіризму?

3.Чим відзначались раціоналістичні філософські системи?

4.В чому полягало основне завдання Німецької Класичної філософії?

5.Чому філософія Л.Фейєрбаха називається антропологічний матеріалізм?

 

 

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5. Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

№4

 

Тема: Філософія XIX XX  століття.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета :Залучити студентів до засвоєння філософської спадщини некласичної філософії та наукових напрямів філософії  XIX XX століття. Сприяти засвоєнню матеріалу з даної теми і творчому користуванню нею. Сприяння розкриттю здібностей нестандартного мислення, само дослідження і самовдосконалення.

 

 Студенти повинні знати

 

1.Причини виникнення саме на початку XIX ст. некласичної філософії.

2.Фундаментальні положення філософії А.Шопенгауера.

3.Положення філософії позитивізму, наукових напрямів, та інших.

4.Основні напрями розвитку філософії в XX столітті.

 

 

Студенти повинні уміти

 

1.Співвідносити класичну і некласичну філософії.

2.Пояснювати поняття «волюнтаризм», «екзистенціал», «філософія життя», «скандал в філософії», «безсвідоме» та інші.

3.Розрізняти етапи розвитку філософії позитивізму.

4Пояснювати структуру психіки по З.Фрейду.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Поясніть причини виникнення некласичної філософії.

 Завдання 2. Поясніть вихідні ідеї філософії А.Шопенгауера.

Завдання 3. З`ясуйте суть релігійного ірраціоналізму С.К`єркегора

Завдання 4. Зазначте основні ідеї «філософії життя» Ф.Ніцше.

 

 Завдання 5. Порівняйте поняття «воля» в філософії А.Шопенгауера і Ф.Ніцше.

Завдання 6. З`ясуйте  значення «права насильства» в філософії «надлюдини» Ф.Ніцше.

 

Завдання 7. Визначте сутність критики християнської моралі в етичних поглядах Ф.Ніцше.

 

 

Завдання 8. Розкрийте стадії самопізнання згідно вчення С.К`єркегора.

Завдання 9. Розкрийте сутність філософії позитивізму.

Завдання 10.  Порівняйте принцип верифікації і принцип фальсифікації з боку їх ефективності очистити філософію від ненаукового знання.

Завдання 11. Охарактеризуйте марксизм як наукову філософію.

Завдання 12. Поясніть поняття «матерія» відповідно до філософії марксизму.

Завдання 13. Поясніть залежність антропосоціогенезу від розвитку засобів матеріального виробництва.

Завдання 14. Поясніть залежність між зміною суспільно-економічних формацій і способами матеріального виробництва.

Завдання 15. Поясніть сутність філософії екзистенціалізму М.Хайдеггера.

Завдання 16. Поясніть поняття «феномен» відповідно до філософії Е.Гусерля.

Завдання 17. Дайте характеристику філософській антропології М.Шелера.

Завдання 18. Проаналізуйте погляд на людину А.Гелена.

Завдання 19. Наведіть аргументи, що підтверджують теорію несвідомого З.Фрейда.

Завдання 20. Охарактеризуйте основні положення філософії позитивізму.

Завдання 21. Порівняйте філософські погляди З.Фрейда і К.Юнга.

Завдання 22. Проаналізуйте основні погляди на культуру О.Шпендлера.

Завдання 23. Проаналізуйте пояснення А.Тойнбі поняття «цивілізація».

Завдання 24. Дайте пояснення чинникам, які на думку П.Сорокіна впливають на хід історії.

Завдання 25. Поясніть значення релігійної філософії в межах філософії ХХ ст..

Завдання 26. Зазначте особливості російської релігійної філософії.

Завдання 27. поясніть особливості філософії існування людини А.Камю.

Завдання 28. Коротко охарактеризуйте філософію персоналізму М.Бердяєва.

Завдання 29.Порівняйте класичну і некласичну філософії.

Завдання 30. Охарактеризуйте вимоги О.Конта до наукового знання.

Завдання 31. Зазначте основні ідеї діалектичного матеріалізму.

Завдання 32. Поясніть значення вислову Ф.Ніцше «Бог помер».

Завдання 33. Проаналізуйте основні напрями філософії ХХ ст..

Завдання 34. Поясніть основну ідею філософії екзистенціалізму.

Завдання 35. Поясніть учення «живої етики» О.Реріха.

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Чому філософія XIX XX ст. називається некласичною?

2.Якими основними етапами була представлена філософія позитивізму і хто був її засновником?

3.В чому суть філософії марксизму?

4.Яку реальність вдкрив З.Фрейд і яке значення ця реальність має для життя людини?

5.В чому полягає основна ідея філософії екзистенціалізму?

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5. Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5

Тема: Філософська думка в Україні.

 

 Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета: Сприяти становленню у студентів почуття гордості за причетність до найосвіченішого народу в пострадянському просторі, який має давні традиції в освоєнні і розповсюдженні філософського знання.

 

Студенти повинні знати

1.Джерела української філософської думки.

2. Етапи розвитку української філософії.

3.Значення Києво – Могилянської академії для розповсюдження провідних ідей західноєвропейської філософії в Україні.

4.Видатних українських філософів та їх вчення.

 

Студенти повинні уміти

1.Пояснювати хронологію розвитку української філософії.

2.Розуміти основні напрями української філософії.

3.Аналізувати основні філософські вчення і категорії провідних українських філософів.

4.Пов`язувати філософську спадщину з сьогоденням України.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Охарактеризуйте особливості української філософії.

Завдання 2. Визначте, яке значення мало хрещення Русі для становлення філософії в Україні.

 Завдання 3. Поясніть характерні риси філософських ідей княжої доби.

Завдання 4. Поясніть значення діяльності братських шкіл для розвитку української філософії в XIV XVст..

Завдання 5. Проаналізуйте діяльність «ожидовілих» в межах українського Ренесансу XV ст..

Завдання 6. Поясніть значення діяльності Юрія Котермака (Дрогобича) (1450-1496) для розвитку української філософії.

Завдання 7. «Теорія суспільної угоди» С. Оріховського-Роксолана в межах українського Ренесансу.

Завдання 8. Поясніть значення діяльності церковних православних братств для появи професійної філософії в Україні.

Завдання 9. Проаналізуйте діяльність братських шкіл в межах становлення українського ренесансу.

Завдання 10. Поясніть значення Острозького культурного центру для розвитку філософії в Україні.

Завдання 11. Проаналізуйте основні ідеї Острозьких просвітників.

Завдання 12. Дайте пояснення тому, як філософські погляди І.Вишенського вплинули на подальший розвиток української філософії.

Завдання 13. Поясніть причину, з якої в XVII XVIII столітті українців вважали найосвіченішою нацією в Російській імперії.

Завдання 14. Поясніть значення Києво-Могилянської академії для розвитку української філософії.

Завдання 15. Поясніть принцип вивчення філософії в Києво-Могилянській академії.

Завдання 16. Охарактеризуйте основні філософські погляди вчених Києво-Могилянської академії.

Завдання 17. Охарактеризуйте філософські погляди І.Гізеля(1600-1683).

Завдання 18. Охарактеризуйте філософські погляди С.Яворського(1658-1722).

Завдання 19. Охарактеризуйте філософські погляди Ф.Прокоповича(1681-1736).

Завдання 20. Оцініть вклад в розвиток Української філософії Г.Сковороди (1722-1794).

Завдання 21. Поясніть те, що Григорія Сковороду називають українським Сократом.

Завдання 22. Поясніть вчення Г.Сковороди про «дві природи і три світи».

Завдання 23. Поясніть вчення Г.Сковороди про «нерівну всім рівність».

Завдання 24. Дайте загальну характеристику філософії Г.Сковороди.

Завдання 25. Опишіть те, як  розповсюджувалась філософія в Україні в XIX ст..

Завдання 26. Поясніть те, завдяки чому розповсюджувалася Німецька Класична філософія в Україні ХІХ століття.

Завдання 27. Поясніть кардеоцентрізм Панфіла Юркевича(1826-1874).

Завдання 28. Поясніть світоглядні ідеї М.Гоголя.

Завдання 29. Поясніть світоглядні ідеї Т.Шевченка.

Завдання 30. Поясніть суспільно-політичні погляди і позиції І.Франка.

Завдання 31. Поясніть світоглядні позиції Л.Українки.

Завдання 32. Поясніть особливості розвитку української філософії в ХХ ст.

Завдання 33.Охарактеризуйте діяльність філософа В.Вернадського.

Завдання 34. Охарактеризуйте діяльність філософа В.Липинського.

Завдання 35. Охарактеризуйте діяльність філософа Д.Донцова.

 

 

 

 

 

 

 Питання для самоперевірки

 

1.Коли з`являється філософія на території України?

2.Яку роль відіграло християнство у становленні української філософії?

3.Яке явище вплинуло на розповсюдження ідей гуманізму в Україні?

4.Як викладалася філософія в Києво – Могилянській академії?

5.Які філософські ідеї розглядали українські філософи в XXстолітті?

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

№6

 

Тема: Духовний вимір людського буття.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета: Осягнути складність та фундаментальність проблеми свідомості в філософії, окреслити її значення для людського буття, життєвого самовизначення, для розуміння людської діяльності і творчості. Сприяти формуванню навичок роботи із свідомістю.

 

 Студенти повинні знати

1.Особливості визначення поняття «свідомість».

2.Межі висвітлення проблеми свідомості в історії філософії.

3.Основні версії виникнення свідомості.

4.Структуру та функції свідомості.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Визначати поняття «свідомість».

2.Прослідковувати хронологію змін пояснення поняття «свідомість» в історії філософії.

3.Аналізувати і порівнювати версії походження свідомості.

4. Застосовувати знання з теми для самоаналізу.

 

  

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Поясніть чому немає однозначного визначення поняття «свідомість».

Завдання 2. Порівняйте визначення поняття «свідомість» у різних філософів.

Завдання 3. Порівняйте визначення поняття «свідомість» в різних науках.

Завдання 4. Розгляньте невирішені запитання теорії відображення.

 Завдання 5. Охарактеризуйте основні історичні уявлення про свідомість.

Завдання 6.  Проаналізуйте основні концепції походження свідомості.

Завдання 7. Поясніть теологічну версію походження свідомості.

Завдання 8. Поясніть еволюційну версію походження свідомості.

Завдання 9. Поясніть версію походження свідомості, як результат розвитку праці.

Завдання 10. Поясніть версію єдиного інформаційного поля.

Завдання 11. Поясніть субстанційну версію походження свідомості.

Завдання 12. Охарактеризуйте провідні чинники виникнення та функціонування свідомості.

Завдання 13.Поясніть зв'язок свідомості і мови.

Завдання 14.Обгрунтуйте ідеальність свідомості.

Завдання 15.Поясніть цілеспрямований характер свідомої діяльності.

Завдання 16.Охарактеризуйте основні функції свідомості.

Завдання 17.Порівняйте рівні індивідуальної і форми суспільної свідомості

Завдання 18.Охарактеризуйте рівні індивідуальної свідомості.

Завдання 19. Охарактеризуйте форми суспільної свідомості.

Завдання 20. Охарактеризуйте структуру свідомості.

Завдання 21.Охарактеризуйте мислення як структурний елемент свідомості.

Завдання 22. Охарактеризуйте емоції і почуття як структурний елемент свідомості.

Завдання 23. Охарактеризуйте пам'ять як структурний елемент свідомості.

Завдання 24. Охарактеризуйте волю як структурний елемент свідомості.

Завдання 25. Поясніть опредмечення, як перехід від ідеальної до матеріальної реальності.

Завдання 26.  Поясніть розпредмечення, як перехід від матеріальної до ідеальної реальності.

Завдання 27.Поясніть роль знань в процесі існування свідомості.

Завдання 28. Поясніть роль емоцій і почуттів в процесі існування свідомості.

Завдання 29. Поясніть роль пам'яті в процесі існування свідомості.

Завдання 30. Поясніть роль волі в процесі існування свідомості.

Завдання 31. Опишіть основні форми суспільної свідомості

Завдання 32. Поясніть функції мови як прямого прояву свідомості.

Завдання 33. Поясніть місце свідомості в структурі психіки за З.Фрейдом.

Завдання 34. Поясніть свідомість відповідно до філософії марксизму.

Завдання 35. Охарактеризуйте філософію як форму суспільної свідомості.

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.     Чому проблема свідомості займає провідне місце в філософії?

2.     Які є прояви свідомості і як можна їх пояснити?

3.     Які концепції походження свідомості ви знаєте, чому не можна обійтися однією?

4.Що входить до структури свідомості?

5.Як пояснюються функції свідомості?

 

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7

Тема: Основи філософського вчення про розвиток.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета: Сприяти розвитку діалектичного мислення студентів, вільного від догматизму і забобонів. Сформувати систему знань про принципи і закони змін, які відбуваються в зовнішньому і внутрішньому світі. Розпалити у студентів бажання розвиватися у напрямі прогресу.

 

 

 Студенти повинні знати

 

1.Варіанти тлумачення поняття «діалектика».

2.Поняття «розвиток» і три його напрями.

3.Основні принципи діалектики.

4.Три закони філософського вчення про розвиток.

 

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати термін «діалектика» і поняття «розвиток».

2.Прослідковувати хронологію трансформації діалектики в історії філософії.

3.Розуміти основні принципи і закони діалектики.

4.Аналізувати буття з урахуванням його діалектичності.

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Наведіть приклади розуміння поняття «діалектика» в історії філософії.

 Завдання 2. Охарактеризуйте діалектику як філософську теорію.

Завдання 3.  Порівняйте діалектику Сократа, Платона і Аристотеля.

Завдання 4. Проаналізуйте основні принципи діалектики.

 Завдання 5. Охарактеризуйте відношення до діалектики у Середні віки.

Завдання 6. Поясніть розуміння діалектики в епоху Відродження.

Завдання 7. Поясніть розуміння діалектики в епоху Нового Часу.

Завдання 8. Поясніть місце діалектики в системі філософського знання.

Завдання 9. Поясніть сутність діалектичного мислення.

Завдання 10. Дайте визначення поняттю «розвиток» і опишіть його напрями.

Завдання 11. Поясніть теорію руху як розвитку.

Завдання 12. Поясніть принцип історизму.

Завдання 13. Поясніть принцип детермінізму.

Завдання 14.Поясніть принцип всезагального взаємного зв’язку.

Завдання 15. Охарактеризуйте час, як основну умову розвитку.

Завдання 16. Поясніть принцип діалектичного заперечення.

Завдання 17. Поясніть діалектичний закон переходу кількості в якість.

Завдання 18. Поясніть механізм дії закону єдності і боротьби протилежностей.

Завдання 19.Поясніть категорії, що характеризують полярні відношення.

Завдання 20. Зазначте і обґрунтуйте основні закони філософського вчення про розвиток.

Завдання 21. Поясніть тлумачення закону заперечення заперечення Л.Фейєрбахом і марксистами.

Завдання 22. Охарактеризуйте діалектику як метод.

Завдання 23. Порівняйте діалектику як теорію, як логіку і як метод.

Завдання 24. Дайте пояснення догматизму.

Завдання 25. Дайте пояснення і розкрийте сутність релятивізму.

Завдання 26. Дайте співвідношення діалектики і метафізики.

Завдання 27. Поясніть відомі вам види детермінізму.

Завдання 28. Порівняйте поняття категорій в філософії Канта і Гегеля.

Завдання 29. Поясніть рівні функціонування діалектичного рівня мислення.

Завдання 30. Проаналізуйте основні принципи розумової діяльності.

Завдання 31. Покажіть особливості діалектичного світобачення.

Завдання 32. Поясніть теологічний детермінізм як основу релігійного світогляду.

Завдання 33. Проаналізуйте космологічний детермінізм.

Завдання 34. Охарактеризуйте антропологічний детермінізм як основу вчення про Долю.

Завдання 35. Поясніть індетермінізм як підґрунтя вчення про свободу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

1.В чому виражена діалектичність філософії Геракліта?

2.Чому розвиток має три напрями : прогрес, інгрес, регрес?

3.Чому розвиток вважається приватним випадком руху?

4.На які принципи опирається філософське вчення про розвиток?

5.Які закони діалектики пояснюють механізм змін, причини розвитку, його мінливість та спадковість?

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8

Тема: Основний зміст пізнавальної діяльності. Гносеологія.

 

Самостійне вивчення  - 1 година.

 

Мета: Сприяти засвоєнню базових знань філософського вчення про пізнання, розвитку логіки мислення студентів, виникненню прагнення до пізнання і навчання, бажанню віднайти істину.

 

 

Студенти повинні знати

 

1.Обгрунтування поняття «пізнання».

2.Основні види і рівні пізнання.

3.Основні форми мислення.

4.Визначення поняття «істина» та основні концепції істини.

 

 

Студенти повинні уміти

 

1.Прослідковувати хронологію розвитку гносеології в історії філософії.

2.Пояснювати основні види пізнання.

3.Розрізняти чуттєвий і раціональний рівні пізнання.

4.Характеризувати поняття «істина» та відрізняти його від поняття «правда».

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

 

Завдання 1. Охарактеризуйте гносеологію як структурний елемент філософського знання.

Завдання 2. Поясніть поняття «гносеологія».

Завдання 3. Окресліть основні питання гносеології.

 Завдання 4. Детально опишіть пізнання як гносеологічний процес.

Завдання 5. Поясніть основні гносеологічні позиції.

Завдання 6. Розкрийте особливості пізнавального відношення через поняття «суб’єкта» та «об’єкта» пізнання.

Завдання 7. Поясніть життєво-досвідне пізнання.

Завдання 8.Поясніть художньо-мистецьке пізнання.

Завдання 9.Поясніть наукове пізнання.

Завдання 10. Поясніть релігійно-містичне пізнання.

Завдання 11.Поясніть екстрасенсивне пізнання.

Завдання 12.Охарактеризуйте чуттєвий рівень пізнання.

Завдання 13.Охарактеризуйте раціональний рівень пізнання.

Завдання 14.Охарактеризуйте синтезу вальний рівень пізнання.

Завдання 15. Поясніть недоліки чуттєвого рівня пізнання.

Завдання 16. Поясніть недоліки раціонального рівня пізнання.

Завдання 17. Поясніть роль розумової активності у створенні знань.

Завдання 18. Визначте місце проблеми істини в пізнанні.

Завдання 19. Наведіть приклади тлумачення поняття «істина» в історії філософії.

Завдання 20. Охарактеризуйте кореспондентську концепцію істини.

Завдання 21. Охарактеризуйте конвенціональну концепцію істини.

Завдання 22. Охарактеризуйте прагматичну концепцію істини.

Завдання 23. Охарактеризуйте регулятивну концепцію істини.

Завдання 24. Поясніть принцип конкретності істини.

Завдання 25. Поясніть принцип історичності істини.

Завдання 26. Проаналізуйте однобічні підходи (догматизм, релятивізм, утилітаризм та інш.) в підході до істини.

 

Завдання 27. Дайте відповідь на основне питання гносеології

«Що є істина?».  

Завдання 28.Поясніть поняття «абсолютна істина».

Завдання 29. Порівняйте основні види пізнання.

Завдання 30. Проаналізуйте основні концепції істини.

Завдання 31. Порівняйте істину і правду.

Завдання 32. Поясніть поняття «об’єктивна істина».

Завдання 33. Поясніть значення інтуїції в процесі пізнання.

Завдання 34.  Поясніть значення віри в процесі пізнання.

Завдання 35. Дайте характеристику знанню, як результату пізнання.

 

 

 

 

 

 

 Питання для самоперевірки

 

1.Чим займається гносеологія як розділ філософії?

2.Які основні види пізнання ви знаєте ?

3.В чому важливість практики, як синтезу чуттєвого і раціонального рівнів пізнання?

4.Що є істина?

5.Яка з, відомих вам, концепцій істини найбільш актуальна в сьогоденні?

 

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9

Тема: Філософський аналіз суспільства.  Особа і суспільство.

 

 Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета: Сприяти усвідомленню значущості проблеми суспільства в історії філософії. Акцентувати увагу на фундаментальності філософських положень про суспільство, що лягли в основу соціальних наук. Закріпити вивчений матеріал з теми, сприяти його засвоєнню і використанні на заняттях з соціальних дисциплін.

 

 Студенти повинні знати

 

1.Що таке суспільство і в чому полягають його основні функції.

2.Філософів, які розробили найфундаментальніші суспільні теорії.

3.Основи суспільного розвитку і рушійні сили історії.

4.Значення суспільного способу існування для життя і розвитку особи.

 

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати суспільство з філософської точки зору.

2.Порівнювати вчення про суспільство у різних філософів.

3.Виявляти і обґрунтовувати причини переходу від одного суспільного устрою до іншого.

4.Виявляти філософську основу різних суспільнознавчих наук.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Дайте філософське пояснення поняттю «суспільство».

 Завдання 2. Охарактеризуйте соціальні якості.

 Завдання 3. Охарактеризуйте потреби, що їх задовольняє суспільство.

Завдання 4.  Поясніть функції суспільства.

Завдання 5. Обґрунтуйте взаємозв`язок людини і суспільства.

Завдання 6. Проаналізуйте відмінності між природою і суспільством.

Завдання 7. Проаналізуйте спільне між природою і суспільством.

Завдання 8. Розгляньте основні елементи суспільного життя.

Завдання 9. Порівняйте поняття «суспільство» і «соціум».

Завдання 10. Поясніть основні аспекти масової свідомості.

Завдання 11. Поясніть значення суспільної ідеології для життя суспільства.

Завдання 12. Окресліть основні моменти співвідношення людини і суспільства.

Завдання 13. Поясніть теорію ідеального суспільства Платона.

Завдання 14. Проаналізуйте погляди Аристотеля на сімейні відносини, як на перший вид спілкування.

Завдання 15. Розгляньте теологічну теорію суспільства Августина Аврелія (Блаженного).

Завдання 16. Поясніть соціально етичний характер філософських повчань княжої доби в українській філософії.

Завдання 17. Поясніть засади абсолютиського аморалізму М.Мак`явелі .

Завдання 18. Проаналізуйте теорію «суспільного договору» (Левіафан) Т.Гоббса.

Завдання 19.  Проаналізуйте теорію «суспільного договору» Дж.Локка.

Завдання 20. Поясніть роль філософії позитивізму в створенні науки «Соціології».

Завдання 21. Поясніть зміст поняття «Роботний люд» в суспільно-політичних поглядах І.Франка.

Завдання 22. Поясніть термін «суспільно –економічна формація» відповідно філософії марксизму.

Завдання 23. Дайте характеристику основним історичним типам суспільств.

Завдання 24.Охарактеризуйте основні суспільно-філософські позиції українських філософів початку ХХ ст.

Завдання 25. Охарактеризуйте духовне життя суспільства.

Завдання 26. Поясніть вчення В.Вернадського про ноосферу.

Завдання 27. Розгляньте монархічні погляди В.Липинського.

Завдання 28. Поясніть значення суспільства для людини.

Завдання 29. Охарактеризуйте основні елементи духовного життя суспільства.

Завдання 30. Поясніть роль духовних чинників в життєдіяльності суспільства.

Завдання 31. Поясніть роль традицій в духовному житті суспільства.

Завдання 32. Поясніть місце і роль людини в сучасному суспільстві.

Завдання 33. Окресліть основні функції суспільства.

Завдання 34. Поясніть суспільство як один із основних видів буття.

Завдання 35. Поясніть вислів Аристотеля: «Людина тварина суспільна. А якщо хто може жити за межами суспільства – він або звір, або божество».

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Як давно в філософії виникають вчення про суспільство, в межах яких філософій?

2.Як Аристотель пов`язує існування людини з існуванням суспільства?

3.Яким було пояснення суспільства в епоху Середньовіччя?

4.В чому суть антропосоціогенезу в філософії К.Маркса і Ф.Енгельса?

5.Як пов`язане духовне життя суспільства з реалізацією форм суспільної свідомості? 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

№10

Тема: Філософська концепція людини.

 

 Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета: Сформувати стійку систему знань щодо важливості антропологічної проблематики в філософії. Сприяти засвоєнню теми і акцентувати увагу на людині, як основному предметі філософії, теоріях її походження та сенсі її існування.

 

 

 Студенти повинні знати

 

1.     На скільки актуальна проблема людини в філософії.

2. Основні версії походження людини.

3. Провідні антропологічні вчення з історії філософії.

4. Основні версії пояснення сенсу людського існування.

 

 

Студенти повинні уміти

1.     Визначати поняття «людина».

2. Характеризувати основні версії походження людини.

3. Розрізняти основні види людської діяльності і сутнісні сили людини.

4. Пояснювати сенс людського існування через призму його скінченності.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Розгляньте основні прояви людського буття.

Завдання 2. Поясніть поняття «жити».

 Завдання 3. Порівняйте поняття «жити» та «існувати».

Завдання 4. Визначте поняття «людина».

 Завдання 5. Порівняйте визначення поняття «людина» у різних філософів(на вибір).

Завдання 6. Поясніть основні версії походження людини.

Завдання 7. Поясніть теологічну (креаціонізму) версію походження людини.

Завдання 8. Поясніть інопланетну версію походження людини.

Завдання 9. Поясніть версію фатальної помилки.

Завдання 10. Охарактеризуйте діяльність як основу людського буття.

Завдання 11. Поясніть основні види людської діяльності.

Завдання 12. Поясніть еволюційну версію походження людини.

Завдання 13. Поясніть версію антропного принципу Всесвіту як версію походження людини.

Завдання 14. Поясніть співвідношення характеристики «людина – індивід».

Завдання 15. Поясніть співвідношення характеристики «людина – індивідуальність».

Завдання 16. Поясніть співвідношення характеристики «людина – особистість».

Завдання 17. Поясніть співвідношення характеристики «людина – особа».

Завдання 18. Поясніть основні ціннісні орієнтири людини.

Завдання 19. Поясніть співвідношення «свобода-відповідальність».

Завдання 20. Поясніть положення про те, що людина являється основним предметом філософії.

Завдання 21. Визначте основний сенс людського життя.

Завдання 22. Поясніть почуття як сутнісну силу людини.

Завдання 23. Поясніть мислення як сутнісну силу людини.

Завдання 24. Поясніть волю як сутнісну силу людини.

Завдання 25. Поясніть основні екзистенціали людського буття.

Завдання 26. Поясніть екзистенціал як саме людське буття.

Завдання 27. Поясніть свідомість як прояв людського буття.

Завдання 28. Розкрийте основні аспекти проблематичності людського буття.

Завдання 29. Поясніть значення суспільства для формування людського в людині.

Завдання 30. Обґрунтуйте необхідність усвідомлення кожною людиною сенсу свого життя (обґрунтування пов`яжіть з конечністю людського існування).

Завдання 31. Охарактеризуйте сутнісні сили людини.

Завдання 32. Поясніть значення ідеалів для формування людської свідомості.

Завдання 33. Поясніть значення співвідношення «Бог-людина» в процесі осмислення людиною свого буття.

Завдання 34. Поясніть значення наукового знання для процесу становлення сучасної людини.

Завдання 35. Визначте роль людини в процесі космічної еволюції (на прикладі з історії філософії).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.     Коли в історії філософії вже розглядалась проблема людини?

2.     Хто, з античних філософів, поставив людину в центр своєї філософії?

3. Як визначали поняття «людина» Протагор, Сократ, Платон, Аристотель?

4. Яка з версій походження вважає людину результатом діяльності Всесвітнього Розуму?

5.В чому сенс людського існування?

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

№11

Тема: Філософія культури та науки.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета:  Розкрити взаємопов`язаність понять «культура» і «філософія», засвоїти типи, види, норми і функції культури. Співвіднести поняття «філософія» і «наука», визначити підґрунтя сучасної цивілізації.  Розвести поняття «культура» і «цивілізація».

 

Студенти повинні знати

 

1. Значення поняття «культура».

2. Хронологію трансформації поняття «культура» в історії філософії.

3. Основні типи, види, норми і функції культури.

4.Специфіку науки як виду суспільно – історичної діяльності людей.

 

Студенти повинні уміти

 

1.     Визначати поняття «культура» і «цивілізація».

2.     Пов`язувати певні типи культури з використанням певних норм культури.

3.    Пояснювати філософію, як вид духовної культури.

4.  З`ясовувати місце науки в системі видів культури.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Визначте поняття «культура» через специфічний вид людської діяльності – працю.

Завдання 2. Порівняйте визначення поняття «культура» в різні епохи.

Завдання 3. Порівняйте визначення поняття «культура»  у різних філософів(на вибір).

Завдання 4. Визначте причини загострення питання про культуру наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.

Завдання 5. Поясніть суттєві ознаки культури.

Завдання 6. Поясніть причину, з якої наприкінці ХХ ст. сперечання навколо поняття «культура» стихли.

Завдання 7. Охарактеризуйте Східний тип культури.

Завдання 8. Охарактеризуйте Західний тип культури.

 

Завдання 9. Поясніть взаємопов’язаність матеріального і духовного виду культури.

Завдання 10. Поясніть взаємопов’язаність і співвідношення Світової і Національної культури.

Завдання 11. Поясніть поняття «Внутрішній діалог культури».

Завдання 12. Поясніть основні риси некласичної культури.

Завдання 13. Поясніть поняття «цивілізація».

Завдання 14. Охарактеризуйте цивілізацію відповідно до поглядів О. Шпендлера.

Завдання 15. Розведіть поняття «культура» і «цивілізація».

Завдання 16. Поясніть основні ознаки цивілізації за О.Шпендлером.

Завдання 17. Поясніть сучасне тлумачення поняття «цивілізація».

Завдання 18. Поясніть явище Світової культури.

Завдання 19. Поясніть явище Національної культури.

Завдання 20. Поясніть змістовні елементи національної культури.

Завдання 21. Охарактеризуйте глобальні проблеми сучасної цивілізації.

Завдання 22. Поясніть головні ознаки глобальних проблем.

Завдання 23. Поясніть науку як соціально – культурне явище.

Завдання 24. Розгляньте науку як новий тип світогляду в межах філософії Нового Часу.

Завдання 25. Поясніть значення наукового знання в межах філософії позитивізму.

Завдання 26.  Поясніть значення філософського відкриття З.Фрейда для науки.

Завдання 27.  Обґрунтуйте значення філософії для науки.

Завдання 28. Охарактеризуйте марксизм як філософію науки.

Завдання 29. Поясніть значення філософських поглядів П.Сорокіна для розвитку науки «Соціологія».

Завдання 30. Поясніть роль науки в сучасному соціокультурному середовищі.

Завдання 31. Охарактеризуйте основні методи наукового пізнання.

Завдання 32. Поясніть те, що філософія ніколи не була, не є і ніколи не стане наукою.

Завдання 33. Поясніть роль філософії в процесі виникнення і розвитку наук.

Завдання 34. Охарактеризуйте третій етап розвитку філософії відповідно до поглядів О.Конта.

Завдання 35. Поясніть погляди на науку Ф.Бекона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Питання для самоперевірки

 

1. Який зв`язок є між культурою і філософією?

2. В чому заклечається філософський зміст культури?

3. Чи є тотожними поняття «культура» і «цивілізація»?

4. Які сфери людської діяльності можна віднести до духовної культури?

5. Як співпрацюють наука і філософія?

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№12

Тема:  Цінності в житті людини і суспільства.

 

 Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета:  Сприяти засвоєнню аксіологічної  сфери людського буття, формуванню у студентів стійкої системи духовних цінностей, умінню розрізняти духовні та економічні цінності і обирати найвищі з них. Започаткувати підвалини для осмислення значення цінностей в житті людини і суспільства.

 

Студенти повинні знати

 

1.Місце аксіології в системі філософського знання.

2.Основні теорії походження цінностей.

3.Визначення поняття «цінності».

4.Антропологічну обумовленість цінностей і найвищі людські цінності.

 

Студенти повинні уміти

 

1. Характеризувати філософське вчення про цінності.

2. Прослідковувати трансформацію розуміння поняття «цінність» в історії філософії.

3. Співвідносити духовні та економічні цінності.

4.Вбачати антропосоціальну природу всіх існуючих цінностей.

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Охарактеризуйте аксіологію як структурний елемент філософського знання.

Завдання 2. Поясніть поняття «цінність».

Завдання 3. З’ясуйте значення поняття «економічні цінності».

Завдання 4. З’ясуйте значення поняття «духовні цінності».

 Завдання 5. Поясніть соціальні норми як духовні цінності.

Завдання 6. Класифікуйте інтереси і потреби людей.

Завдання 7. Поясніть цінності як фундамент культури.

Завдання 8. Поясніть суб’єктно-обєктну природу цінностей.

Завдання 9. Поясніть цінності як структурний елемент людської діяльності.

Завдання 10. Порівняйте економічні і духовні цінності.

Завдання 11. Поясніть цінність як явище соціальне.

Завдання 12. Проаналізуйте базові загальнолюдські цінності.

Завдання 13. Виведіть ієрархію цінностей людського життя.

Завдання 14. Поясніть сутність ціннісної орієнтації людини.

Завдання 15. Покажіть приклади ціннісної орієнтації на сюжетах історії.

Завдання 16. Поясніть поняття «Свобода».

Завдання 17. Розкрийте сутність визначення Б.Спінози: «Свобода – це усвідомлена необхідність».

Завдання 18. Поясніть те, чим свобода відрізняється від свавілля.

Завдання 19. Охарактеризуйте основні види свободи.

Завдання 20. Визначте роль цінностей вжитті людини і суспільства

Завдання 21. Поясніть взаємозалежність проблеми вибору і свободи.

Завдання 22. Розгляньте проблему конечності людського існування.

Завдання 23. Поясніть ціннісний сенс питання смерті і безсмертя для людини.

Завдання 24. Охарактеризуйте значення душі для людини, як найвищої цінності.

Завдання 25. Розгляньте залежність свободи і відповідальності.

Завдання 26. Порівняйте матеріалістичні і релігійні цінності.

Завдання 27. Поясніть ціннісний сенс есхатологічних (кінця світу) очікувань.

Завдання 28. Розкрийте сутність найвищих цінностей людини.

Завдання 29. Поясніть взаємопов’язаність питання про сенс людського життя і цінностей.

Завдання 30. Обґрунтуйте положення про те, що людина вважається найвищою цінністю.

Завдання 31. Наведіть приклади цінностей, які в історії філософії були оцінені вище за людське життя.

Завдання 32. Наведіть приклади, коли свобода може мати негативний характер.

Завдання 33. Проаналізуйте ціннісне значення для людини змоги обирати своє життєве призначення.

Завдання 34. Проаналізуйте ціннісні орієнтири ХХІ століття.

Завдання 35. Поясніть, до яких наслідків приводить відсутність ціннісних основ буття людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1. Коли і з яких причин виникає аксіологія як самостійна галузь філософії?

2. Яка з теорій походження розглядає цінності як потойбічні сутності?

3. Який філософ епохи Нового Часу розділив цінності на економічні і духовні?

4. Чому цінності завжди є людськими цінностями і мають суспільний характер?

5. Що вважається найвищими цінностями?

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

№13

Тема: Православ`я, католицизм, протестантизм і їх особливості в Україні.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета: Охарактеризувати основні течії християнства в Україні, висвітлити історичне домінування християнства в Україні та визначити специфіку сучасних міжконфесійних взаємовідносин. Сприяти вихованню релігійної толерантності і закладенню основ порозуміння між адептами різних конфесій.

 

 Студенти повинні знати

 

1.Основні положення релігієзнавства як науки про релігії світу.

2.Історію розвитку християнства як світової релігії та основи християнського віровчення.

3.Специфіку прийняття християнства на Русі.

4.Сучасне положення християнства як релігії в Україні.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Характеризувати християнство як світову релігію.

2.Виділяти філософські основи християнства.

3.Фіксувати хронологію розвитку християнства в Україні.

4.Висвітлювати особливості сучасного стану справ щодо християнства в Україні.

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Поясніть поняття «релігія» відповідно до поглядів різних філософів.

Завдання 2. Охарактеризуйте основні завдання філософії релігії.

Завдання 3. Охарактеризуйте релігієзнавство як науку про релігії світу.

Завдання 4. Проаналізуйте основні принципи релігієзнавства при вивченні релігій.

 Завдання 5. Поясніть методи релігієзнавчих досліджень.

Завдання 6. Поясніть структуру релігії як соціального явища.

Завдання 7. Поясніть функції релігії вжитті суспільства.

Завдання 8. Поясніть етапи розвитку християнства як світової релігії.

Завдання 9. Розгляньте Символ Віри як догмат християнського віровчення.

Завдання 10. Обґрунтуйте факт існування християнства на території України до хрещення Русі в 988 році.

Завдання 11.Поясніть історичні причини і політичні мотиви хрещення Русі.

Завдання 12. Зазначте особливості прийняття християнства в Київській Русі.

Завдання 13. Охарактеризуйте православ’я як напрям християнства.

Завдання 14. Охарактеризуйте католицизм як напрям християнства.

Завдання 15. Охарактеризуйте протестантизм як напрям християнства.

Завдання 16. Поясніть причини розповсюдження католицизму в Україні.

Завдання 17. Поясніть причини розповсюдження протестантизму в Україні.

Завдання 18. Поясніть причини виникнення і особливості віровчення Української греко-католицької церкви(УГКЦ).

Завдання 19. Охарактеризуйте основні християнські релігійні організації України.

Завдання 20. Окресліть основні проблеми міжконфесійного діалогу християнства в Україні.

Завдання 21. Охарактеризуйте специфіку відносин українського християнства та інших світових релігій в Україні.

Завдання 22. Поясніть основні причини конфліктів між УГКЦ і ПЦ в Україні.

Завдання 23. Поясніть основні причини конфліктів між УПЦ і ПЦ в Україні.

Завдання 24. Проаналізуйте масове розповсюдження протестантських течій в Україні.

Завдання 25. Охарактеризуйте протистояння католицизму і православ`я в період українського Ренесансу і козацької доби.

Завдання 26. Проаналізуйте існування українського християнства в умовах радянського атеїзму.

Завдання 27. Поясніть причини розколу християнства на Православ’я і Католицизм в 1054 році.

Завдання 28. Охарактеризуйте Церкву як релігійну організацію.

Завдання 29. Охарактеризуйте Деномінацію як релігійну організацію.

Завдання 30. Дайте характеристику основним гілкам християнства, що історично закріпились в Україні.

Завдання 31. Поясніть причини того, що християнство найрозповсюдженіша релігія в Україні.

Завдання 32. Охарактеризуйте основні християнські свята.

Завдання 33. Поясніть основні принципи християнства.

Завдання 34. Поясніть роль філософії в формуванні християнської догматики.

Завдання 35. Проаналізуйте проблеми в сучасному християнстві України.

 

 

 

 

 

 

 

 Питання для самоперевірки

 

1.Що таке релігія?

2.Які релігії вважаються світовим?

3.Чому християнство найрозповсюдженіша релігія в Україні?

4.Яка гілка християнства виникла в 1596 році в Україні?

5.Як співіснують в Україні різні християнські конфесії?

 

 

 

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

№14

 

Тема: Релігійні конфесії в Україні.

 

Самостійне вивчення  - 2 година.

 

Мета: Висвітлити багатоконфесійність релігійного простору України. Зсувати причини релігійної толерантності і мирного співіснування різних релігій в Україні.

 

 Студенти повинні знати

 

1. Основні світові і локальні релігії.

2. Найбільш розповсюджені релігії з представлених в Україні.

3. Стан релігій в Україні за часів Радянської влади.

4.Конституцію України стаття №35.

 

Студенти повинні уміти

 

1. Аналізувати історичні передумови сучасного релігійного стану в Україні.

2. Розрізняти і характеризувати найбільш популярні релігійні конфесії України.

3. Аналізувати наслідки пострадянського духовного вакууму в Україні.

4.Давати оцінку сучасному релігійному стану в Україні.

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

Завдання 1. Поясніть факт багатоконфесійності в Україні.

Завдання 2.  Проаналізуйте особливості буддизму як світової релігії.

Завдання 3.  Проаналізуйте особливості ісламу як світової релігії.

Завдання 4.  Проаналізуйте особливості християнства як світової релігії.

Завдання 5.  Поясніть основи християнського віровчення.

Завдання 6.  Поясніть основи мусульманського віровчення.

Завдання 7.  Поясніть основи віровчення буддизму.

Завдання 8.  Охарактеризуйте нетрадиційні релігії в Україні.

Завдання 9.  Поясніть особливості міжрелігійних відносин в сучасній Україні.

Завдання 10. Поясніть дохристиянські вірування прадавніх українців.

Завдання 11. Поясніть залежність релігійного плюралізму сучасної України і положень статті 35 Конституції України.

 

Завдання 12. Поясніть причини масової розповсюдженості в Україні протестантських релігійних течій.

Завдання 13. Охарактеризуйте звернення до язицтва як до національної релігії слов’ян.

Завдання 14. Розгляньте причини розповсюдження іудаїзму в Україні.

Завдання 15. Охарактеризуйте Біблію як релігійне першоджерело іудеїв,  християн, мусульман.

Завдання 16. Поясніть відмінності іудейської і християнської Біблії.

Завдання 17. Розгляньте Коран як Священну книгу мусульман.

Завдання 18. Опишіть основні християнські свята.

Завдання 19. Опишіть основні мусульманські свята.

Завдання 20. Охарактеризуйте взаємини між конфесіями різних релігій в Україні.

Завдання 21. Основні мусульманські організації в Україні.

Завдання 22. Міжрелігійні діалоги в Україні.

Завдання 23. Поясніть причини занепаду православ’я в сучасній Україні.

Завдання 24. Поясніть роль релігійного життя в сучасній Україні.

Завдання 25. Визначте, як позначилися на міжконфесійних відносинах роки Радянської влади.

Завдання 26. Проаналізуйте місце атеїзму в релігійному житті сучасної України.

Завдання 27. Проаналізуйте вплив ЗМІ на релігійне життя в Україні.

Завдання 28. Проаналізуйте вплив Інтернету на релігійне життя в Україні.

Завдання 29. Визначте можливість об’єднання християнських конфесій в Україні.

Завдання 30. Проаналізуйте те, як представлені в Україні нові релігії.

Завдання 31. Поясніть місце, яке релігія займає в духовному житті України.

Завдання 32. Охарактеризуйте діяльність новітніх релігій в Україні.

Завдання 33. Сатанинські культи в Україні.

Завдання 34. Визначте(аргументовано) перспективи різних релігій в Україні.

Завдання 35. Проаналізуйте статтю 35 Конституції України.

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Чому в Україні присутні більшість релігій світу?

2.Що сприяє проникненню в Україну все нових і нових релігій?

3.До яких наслідків в Україні призвела епоха «войовничого атеїзму»?

4.Що таке «криза Православ`я?

5.Яке значення має поняття «релігійний плюралізм»?

 

 

 

Література

 

1.Основи фiлософських знань.  Єрохiна  Н.М. Навч.посiбник  для  вищ.  навч. закладiв  I-II рiвня акредитацii. – смт  Немiшасве:,  2006.

 

2.Петрушенко В.Л. Фiлософiя. – Львiв: “Магнолiя  плюс”, 2005. – 506с.

 

3.Петрушенко В.Л. Основи  фiлософських  знань. – Львiв: “Магнолiя  плюс”,  2004. – 312с.

 

4.Петрушенко В.Л.   Практикум  з  фiлософii. – Львiв:   “Новий  свiт”  , 2003. – 256с.

 

5.Философский  словарь / Под  общ.  ред.  И.Т. Фролова . - 5-е изд. -  М .: Политиздат ,  1987 .- 590 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач філософії та

соціально-гуманітарних дисциплін                          Василенко С.М.

 

 ііііііііііі