Теми завдань для самостійного опрацювання(реферати) з предмета

«Культурологія»

 

 

1.     Культурологія як наука і навчальна дисципліна.

2.     Поняття «культура» - походження і сутність.

3.     Функції культури і їх реалізація в суспільстві.

4.     Типи, види, норми і форми культури.

5.     Походження та головні етапи розвитку культури.

6.     Основні концепції виникнення культури.

7.     Первісна культура та її місце в історії людства.

8.     Розвиток матеріальної культури в епоху палеоліту, мезоліту, неоліту.

9.     Культура Стародавньої Індії.

10.                       Культура Стародавнього Єгипту.

11.                       Культура Стародавньої Месопотамії.

12.                       Культура Стародавнього Китаю.

13.                       Культура Крито-Мікенської цивілізації.

14.                       Антична культура – колиска Західної цивілізації.

15.                       Культура Стародавньої Греції.

16.                       Культура Стародавнього Риму.

17.                       Середньовічна культура Західної Європи.

18.                       Середньовічна культура Візантії.

19.                       Культура ісламського Середньовіччя.

20.                       Культура епохи Відродження.

21.                       Гуманізм Ренесансу.

22.                       Зміна парадигми – Коперніканський переворот.

23.                       Соціалістичні утопії Т.Мора, Кампанелли.

24.                       Наукові досягнення епохи Відродження.

25.                       Найвидатніші діячі в мистецтві Ренесансу.

26.                       Особливості культури Реформації.

27.                       Просвітництво як культурний феномен.

28.                       Мистецтво Нового Часу.

29.                       Теоретичні принципи класицизму.

30.                       Розвиток опери та балету в  XVIII столітті.

31.                       Творчість Караваджіо.

32.                       Творчість Веласкеса.

33.                       Творчість Рубенса.

34.                       Творчість Рембрандта.

35.                       Становлення класичної музики.

36.                       Творчість Баха.

37.                       Творчість Моцарта.

38.                       Творчість Бетховена.

39.                       Технократична і гуманітарна культура початку ХІХ ст..

40.                       Культура періоду НТР. Урбанізація.

41.                       Вплив Німецької класичної філософії на культурне життя в європі.

42.                       Романтизм, модернізм, постмодернізм – причини виникнення та особливості стилів.

43.                       Масова культура ХХ століття.

44.                       Культура східних слов'ян.

45.                       Історичні передумови виникнення української культури.

46.                       Дослов'янські культури на території України.

47.                       Специфіка слов’янської культури: міфологія, мистецтво, побут.

48.                       Язицька культура Київської Русі.

49.                       Вплив християнства на тенденції в культурі Київської Русі.

50.                       Осередки мистецтва і літератури Київської Русі.

51.                       Взаємозв’язок культури Київської Русі з культурами інших народів і країн.

52.                       Культурні явища України в XIV XV століттях.

53.                       Вплив культури Київської Русі на життя в Речі-Посполитої.

54.                       Культурне життя українців після розмежування території.

55.                       Культура України в XVII столітті.

56.                       Українське Бароко.

57.                       Культурно-мистецький процес в Україні XVIII століття.

58.                       Українська культура ХІХ ст. .

59.                       Національно-культурні організації «Руська Трійця» і «Кирило-Мефодіївське братство».

60.                       Роль творчості Т.Шевченка в становленні української культури.

61.                       Політичне життя та культурні процеси в Україні на початку ХХ ст..

62.                       Культура в УНР.

63.                       Культура України між війнами.

64.                       Українська культура в роки ІІ Світової війни.

65.                       Післявоєнна культура України.

66.                       Українська культура часів Застою та Перебудови.

67.                       Особливості української культури за часів становлення національної незалежності.

68.                       Національна культура в сучасній Україні.

69.                       Входження сучасної української культури в загальносвітовий культурний простір.

 

70.                       Культура української діаспори.

 

 

 

Теми для рефератів(самостійне опрацювання) з предмету

«Основи філософських знань»

 

1.Особливості виникнення та функціонування філософії як гуманітарного знання.

2.Джерела, основні напрями та школи індійської філософії.

3.Брахманізм – філософія кастового суспільства.

4.Основи і особливості філософії буддизму.

5.Філософські школи водійського спрямування ( йога, веданта, вайшешика, санкх`я).

6.Канонічні джерела і провідні ідеї філософії Стародавнього Китаю.

7.Лао – Дзи –даосизм –« філософія не діяння».

8.Конфуцій – особливості філософії і вчення.

9.Основні школи філософії Стародавнього Китаю.

10.Витоки та особливості античної філософії.

11.Натурфілософія – основні ідеї і представники.

12.Софісти – особливості вчення і внесок в розвиток філософії.

13.Висока класика античності – Сократ.

14.Філософія «ейдосів» - Платон.

15.Природничі та наукові погляди Аристотеля.

16.Ідеї та конфронтація епікуреїзму і стоїцизму.

17.Пізня античність – згасання філософії в Римській імперії.

18.Місце філософії в духовному житті епохи Середньовіччя.

19.Апологетика – філософія раннього Середньовіччя.

20.Патристика – філософія обґрунтування християнства.

21.Схоластика – філософія раціонального богопізнання.

22.Філософія епохи Відродження – повернення античної спадщини.

23.Причини та джерела філософії Нового Часу.

24.Емпіризм і раціоналізм – основні ідеї і представники.

25.Німецька класична філософія – основні ідеї і представники.

26.Провідні напрями некласичної філософії.

27.Філософія позитивізму – спроба звільнити філософію від ненаукового знання.

28.Антропологічні напрями в філософії XX століття ( філософська антропологія, фрейдизм, екзистенціалізм).

29.Хронологія розвитку філософії в Україні.

30.Григорій Сковорода – український Сократ.

31.Релігійне освоєння дійсності, як філософська проблема.

32.Християнство – найрозповсюдженіша релігія в світі.

33.Іслам – наймолодша світова релігія – історія виникнення і особливості віровчення.

34.Філософська релігія – буддизм.

35.Релігійне життя України.

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання рефератів(самостійне опрацювання) з дисципліни «Соціологія»

 

 

 

1. Сутнiсть  соцiологiї  як  науки  та    її  вiдмiннiсть  вiд  iнших  наук.

2. Аналізуйте основних  видів  полiтики.

3.ПоЗагальна характеристика соцiологiї  конфлiкту.

4. Соціальні функцiї полiтики та їх реалізація в суспільстві.

5. "Людина дивиться  на  свiт i ставиться  до  iнших  людей вiдповiдно до свого статусу".

6. Умови , необхiднi  для  розвитку  соціології Україні.

7. Залежнiсть мiж  розвитком соцiуму i кiлькостi статусiв в ньому.

8. Об`ектом  i  предметом  соцiологiї.

9. Соцiологiчнi  дослiдження  як джерело суспільно значимої  iнформацiї

10.Основні  уявлення  щодо  виникнення  та  умов  iснування суспiльства.

11.Специфіка соціальної структури .

12.Засоби масовоi iнформацii - як джерело  суспiльно значимої   iнформацiї.

13. Основнi джерела інформації та вимоги  до  них.

 14.Основні причини соцiальноi нерiвностi.

 15. Основнi  пiдходи до  класифікації суспільств.

 16. Потреби людей  як причина суспiльного  прогресу.

 17.Проаналізуйте позитивнi функцiї конфлiкту.

 18. Теорiї  електорального  вибору та їх реалізація в Україні.

 19. Основнi  погляди  на  природу  i  сутнiсть  моралi  (натуралiстияний,  гуианiстичний,  соцiологiчний).

 20.Аналіз негативних функцiй конфлiкту.

 21. Сутнiсть  понять  соц.статус  i  соц.роль як елементів соціальної структури.

 22. Глобальнi проблеми як результат суспiльного розвитку.

 23. Залежність соцiальної стратифiкацiї від типу суспільства.

 24. Сутність об`єкта  дослiджень в соцiологiї  особистостi

 25. Сфера  використання  результатiв  дослiджень соцiологiї  працi  та  управлiння.

  26. Соцiальнi лiфти пiдчас соціальних криз та революцiй.

27.Визначте специфіку класифікації соціальних груп .

  28. Здійснює регулювання  соцiального  життя соцiальним  iнститутами  .

29.Сфера використання знань з економiчної  соцiологiї в сучасній Україні.

  30 Релiгiйна  ситуація в  сучасній  Українi.

31. «Закритi  i  вiдкритi»  стратифiкацiйнi системи.

32. Проаналізуйте зв'язок і відмінності основних соцiальних лiфтів.

33. Конфлік як джерело суспільних змін і розвитку.

34.Основні причини, якi призводять до  виникнення соціальних конфлктiв.

35. Релігія як соціальний інститут.

36.Загальна характеристика сучасних  етнопроцесів  (iнтеграцiя,  консолiдацiя,  асимiляцiя,  сегрегацiя ).

37. "Нацизм" і "ницiоналiзм" - порівняльна характеристика.

38. Значення етносоціології для процесу етнічної соціалізації індивіда.

39. О.Конт про базові поняття соціології.

40. "Нацiональне питання" в Україні.

41."Нацiя", "етнос", "народ певної держави"- порівняльна характеристика.

42.С оціальна нерiвнiсть як причина конфліктiв.

43.Сім`я,  як соціальний інститут.

44."Нацiоналiзм"-це добре чи погано?

45. Основні релiгiйнi  організації  України.

46. "Нацiя", "етнос", "народ певної держави" – порівняльна характеристика.

47. Основнi  стратегii  виходу з конфлiктiв та їх реалізація в суспільному житті.

48. Сфера та приклади використання знань з електоральної  соцiологiї.

49.Основні моделі соцiальної  полiтики  .

50. Основнi  пiдходи  до  класифiкацiї  суспiльства.

51 «Людський фактор» та його вплив на розвиток економіки.

52.Основний зміст політичного життя в Україні.

53.Роль праці у формуванні економічної сфери суспільства.

54.Основні функції політики та їх оцінка за критерієм ефективності політики.

55. «Людина є тварина, яка живе серед інших членів свого роду і потребує керівника».

56.Проблема середнього класу в Україні.

57.Генезис і типологія суспільств відповідно до теорії суспільно-економічних формацій К.Маркса і Ф.Енгельса.

58. Проблема можливості завершення суспільного прогресу.

59. Механізми реалізації влади в суспільстві.

60.Залежність способу задоволення потреб від рівня розвитку моральної свідомості індивіда.

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання реферати(самостійне опрацювання) з предмету

«Основи психології»

 

 

 

1.Психологія античності. Основні тенденції у вивченні феномену душі.

 

2. Розвиток психології у XVII-XVIII століттях.

 

3.Основні підходи до вивчення природи психіки в ХІХ-ХХ століттях.

4.Предмет та структура  науки психології.

 5.Основні психологічні категорії.

 6.Методи психологічних досліджень.

 

       7.Відчуття, сприймання, пам’ять, увага.


       8.Розвиток психіки тварини і людини.

 

       9.Свідомість і  Несвідоме людини.

 

      10.Мислення, мовлення, уява.

 

      11.Особистість і діяльність.

 

      12.Індивідуально-психологічні властивості особистості.

 

      13.Психологія вікового розвитку особистості.

 

      14.Емоційно-вольова сфера особистості.

 

      15.Виховання як предмет     дослідження в психології.

 

       16.Спілкування як психологічний фактор розвитку людини..

 

       17.Психологічні аспекти соціальної групи і колективу.

 

       18.Міжособисті відносини і соціально-психологічний клімат в колективі.

 

       19.Психологія ділових стосунків.

 

       20.Конфлікти в групі та шляхи їх вирішення.

 

21.Психологія менеджменту як галузь сучасних знань.

 

22.Практичні аспекти використання психологічних знань в діяльності    менеджерів.

 

23.Психологічний феномен керівництва.

 

24.Психологічні методи активізації діяльності персоналу.

 

25.Психологічні аспекти іміджу організації.

 

26.Психологічні знання в сучасних економічних умовах.

 

27.Психологічні аспекти успіху.

 

 

28.Самовиховання як основна умова психоемоційної  стабільності.