МIНIСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАIНИ

БIЛГОРОД – ДНIСТРОВСЬКИЙ  КОЛЕДЖ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс завдань для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу з предмета

 

 

 

 

«Соціологія»

 

 

 

 

Розробив викладач

соцiально – гуманiтарних  дисциплiн  

С.М.Василенко

 

 

 

 

2018 р. 

 

 

 

 

Методичні рекомендації для виконання самостійних завдань

 

Відповідно до положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України передбачено навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, який визначається робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Основною метою самостійної роботи студентів є розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів; формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань; здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань, що в свою чергу сприяє розвитку морально-вольових якостей студентів.

Основним завданням самостійної роботи студентів є;

-      навчити студентів самостійно працювати над літературою;

-      творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;

-      розвивати навички щоденної самостійної роботи з соціологічним знанням.

В межах вивчення предмета Соціологія передбачено виконання  дев’яти самостійних робіт з визначених тем, кожна з яких складається з п’яти типових завдань. Виконання завдань сприяє кращому засвоєнню навчальної дисципліни і розвитку навиків самостійної роботи з інформацією.

Кожна самостійна робота складається з двадцяти завдань блоку, серед яких і визначаються п’ять завдань варіанту.

    Для того, щоб визначити варіант самостійного завдання студенту необхідно з’ясувати свій порядковий номер в журналі навчальної групи. Цей номер і буде номером варіанта самостійної роботи, який зазначено в шифрі. Наприклад: за списком журналу студент має №15, це означає, що за шифром у нього буде теж п’ятнадцятий номер а завдання буде виглядати так - 15) 5. 8. 13. 15. 18; . Це означає ,що в кожному блоці питань студент буде виконувати 5. 8. 13. 15. 18 завдання.

Оцінюється кожна самостійна робота з розрахунком один бал за кожне виконане завдання, в журнал виставляється середньоарифметична оцінка за дев’ять самостійних робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний план

аудиторної та самостійної роботи з предмета «соціологія»

Назва розділу, теми

Години  аудиторних

занять

Години самостійної

роботи

1.

Соціологія як наука і навчальна дисципліна.

2

----

2.

Суспільство – сутність та суперечливість розвитку.

2

2

3.

Соціальна структура та соціальна стратифікація.

2

2

4.

Соціальні інститути суспільства.

2

2

5.

Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин.

 

2

 

2

6.

Соціальні процеси як соціологічна категорія. Особливості етнічних , релігійних процесів в Україні.

 

 

2

 

 

2

7.

Економічна соціологія.

2

2

8.

Принципи управління соціальними процесами. Соціологія менеджменту.

 

2

 

2

9.

Соціологія політики.

2

2

10.

Соціологія особистості.

2

2

11.

Соціологія сім`ї

2

----

12.

Гендерна соціологія

2

----

13.

Соціологія гуманітарної сфери

2

----

14.

Соціологічне дослідження як джерело суспільно значимої інформації.

 

2

 

----

15.

Особливості підготовки та проведення соціологічного дослідження.

 

 

2

 

----

16.

Основні методи соціологічних досліджень.

2

----

17.

Технології обробки та аналізу емпіричних даних.

2

----

18.

Конкретне соціологічне дослідження.

2

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота №1

Тема: Суспільство – сутність і суперечливість розвитку

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Виробити у студентів уміння самостійної роботи з книгою, здобування знань. Вміння узагальнювати вивчений матеріал, відповідати на питання аналітичного і синтетичного характеру.

 

Студенти повинні знати

1.     Основні теорії виникнення суспільства.

2.     Основні риси суспільства.

3.     Підходи до вивчення суспільства.

4.     Особливості суспільного розвитку.

5.     Сучасний стан українського суспільства.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати поняття «суспільство».

2.Класифікувати суспільства за основними критеріями.

3.Розрізняти природні та історичні потреби людей.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу:

 

 

1.Охарактеризуйте теологічний погляд на виникнення суспільства.

2.Поясніть виникнення суспільства відповідно до теорії «суспільного договору» Т.Гоббса.

3.Охарактеризуйте виникнення суспільства з боку теорії «суспільного договору» Дж.Локка.

4.Поясніть генезис і типологію суспільств відповідно до теорії суспільно-економічних формацій К.Маркса і Ф.Енгельса.

5.Дайте детальний аналіз поняттю «суспільство».

6.Охарактеризуйте Україну з боку основних рис суспільства.

7.Проаналізуйте класифікацію суспільств щодо наявності чи відсутності матеріального носія звуку.

8. Проаналізуйте класифікацію суспільств щодо наявності чи відсутності майнової і владної диференціації.

9. Проаналізуйте класифікацію суспільств щодо способу здобуття засобів для існування.

10. Детально опишіть традиційне (до індустріальне) суспільство.

11.Дайте повну характеристику індустріальному суспільству.

12. Зазначте характерні риси та специфічні особливості постіндустріального суспільства.

13.Поясніть, чому потреби і інтереси людей є джерелом суспільного прогресу.

14.Поясніть в чому сутність природних потреб людини як джерела суспільного розвитку.

15. Поясніть в чому сутність історичних потреб людини як джерела суспільного розвитку.

16.Визначте в чому протиричивість природних та історичних потреб людей як джерела суспільного розвитку.

17. Поясніть можливість завершення суспільного прогресу.

18.Визначте, в чому заклечається гуманізація суспільства.

19. Визначте рівень розвитку українського суспільства відповідно до класифікації суспільств.

20. Проаналізуйте те, як рівень розвитку моральної свідомості індивіда впливає на способи задоволення його потреб.

 

Питання для самоперевірки

1.Що таке «суспільство»?

2.Чому людина не може існувати поза суспільством?

3.Завдяки чому суспільство відрізняються від хаотичного скупчення людей та інших
соціальних явищ?

4.Поясніть. Чи можна ототожнювати суспільство з державою?

5.Які історичні типи суспільства ви знаєте?

6.Чим відрізняються між собою філософське і соціологічне пояснення виникнення суспільства?

7.За якими критеріями можна здійснювати класифікацію суспільств ?

8. Які існують канали взаємодії, проблеми взаємозалежності між елементами соціальної  системи?          __                                              

 

 

Література

 

1.     Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2.      Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.     Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.     Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.     Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

Робота №2

Тема: Соціальна структура і соціальна стратифікація

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сприяти покращенню ерудиції студентів. Виробити навички аналітичного мислення. Закріпити знання з теми.

 

Студенти повинні знати

1.Соціологічний аналіз соціальної структури суспільства.

2.Визначення поняття « соціальна стратифікація».

3.Основні підходи до пояснення виникнення суспільної нерівності.

4.Закономірності соціальної мобільності.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати поняття: «статус», «роль», «еспектакція».

2.Класифікувати соціальні групи.

3.Аналізувати підходи до пояснення виникнення соціальної нерівності.

4.Висвітлювати особливості соціальної мобільності.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.     Проаналізуйте основні елементи соціальної структури.

2.     Розкрийте закономірність залежності рівня розвитку суспільства і кількості статусів в ньому.

3.     Поясніть залежність рангу статусу від його розповсюдженості в суспільстві.

4.     Поясніть вислів: «Людина дивиться на світ і ставиться до інших людей відповідно до свого статусу».

5.     Поясніть різницю між статусом і роллю.

6.     Поясніть поняття «соціальна група» та основні умови її виникнення.

7.     Класифікуйте соціальну групу за кількістю. Наведіть приклади.

8.     Класифікуйте соціальну групу за змістом. Наведіть приклади.

9.     Поясніть поняття «соціальна стратифікація» та зазначте її основні закономірності.

10.                       Поясніть соціальну нерівність відповідно до функціоналістської школи.

11.                       Поясніть соціальну нерівність відповідно до конфліктологічного підходу.

12.                       Поясніть соціальну нерівність відповідно до універсалістського підходу.

13.                       Охарактеризуйте закриті стратифікаційні системи.

14.                       Охарактеризуйте відкриті стратифікаційні системи.

15.                       На прикладах з історії поясніть поняття «соціальна мобільність».

16.                       Охарактеризуйте вертикальну і горизонтальну соціальну мобільність.

17.                       Поясніть поняття «соціальні ліфти» і охарактеризуйте основні соціальні ліфти.

18.                       Проаналізуйте сучасну стратифікаційну систему України.

19.                       Обґрунтуйте існування середнього класу в Україні.

20.                       Проаналізуйте залежність соціальної мобільності від типу стратифікаційної системи.

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

 

1. З яких класів, верств, груп складається суспільство?

2.Що означає категорія "соціальна структура суспільства"'.?

3.За якими параметрами соціологи виділяють соціальні спільноти?
4. Якими є критерії диференціації населення?

5.Кого Ви відносите до представників "вищого класу", "середнього класу", "нижчого

плису"?

 

Література

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота №3

Тема: Соціальні інститути суспільства.

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сприяти формуванню у студентів стійкої системи знань щодо механізмів регламентації суспільних відносин. На основі розглянутої теми робити власні висновки з проблемних питань, що стосуються соціальних інститутів.

 

 

 

Студенти повинні знати

1.Визначення поняття «соціальний інститут».

2.Типи і види соціальних інститутів.

3.Структуру і види соціальних організацій.

4.Приблематику існування особистості в системі соціальних зв’язків.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати суспільство як сукупність соціальних інститутів.

2.Аналізувати функції соціальних інститутів.

3. Співвідносити види соціальних інститутів з сферами існування суспільства.

4.Класифікувати соціальні організації.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.     Поясніть соціальний інститут як історичну форму організації суспільства.

2.     Визначте необхідність виникнення соціальних інститутів на ранньому етапі суспільного розвитку.

3.     Поясніть основне завдання соціального інституту.

4.     Охарактеризуйте основні соціальні функції соціальних інститутів. Наведіть приклади їх реалізації.

5.     Проаналізуйте типи соціальних інститутів.

6.     Охарактеризуйте економічні соціальні інститути. Наведіть приклади економічних соціальних інститутів.

7.     Охарактеризуйте політичні соціальні інститути. Наведіть приклади політичних соціальних інститутів.

8.     Охарактеризуйте соціально - демографічні соціальні інститути. Наведіть приклади соціально – демографічних соціальних інститутів.

9.     Охарактеризуйте соціальні інститути духовної сфери. Наведіть приклади духовних соціальних інститутів.

10.                        Визначте соціальний інститут, яким забезпечується виконання соціальної норми, що виражена висловом Л. Сенеки: «Сором забороняє часом те, чого не забороняють закони».

11.                       Поясніть поняття «соціальна організація» як механізм реалізації соціального інституту.

12.                       Охарактеризуйте формальні соціальні організації. Наведіть приклад.

13.                       Охарактеризуйте неформальні соціальні організації. Наведіть приклад.

14.                       Опишіть складові елементи соціального інституту.

15.                       Охарактеризуйте основні риси соціальних організацій.

16.                        Поясніть, чому сім`я є фундаментальним, незнищенним соціальним інститутом.

17.                       Поясніть причину зникнення соціальних інститутів.

18.                       Проаналізуйте значення соціальних інститутів для особистості.

19.                       Наведіть приклади взаємозв’язку та взаємозалежності соціальних інститутів.

20.                       Поясніть, наскільки свідомо і ефективно правляча еліта може управляти інституційними змінами, а отже і суспільним розвитком в цілому.

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Що таке соціальний інститут?

2. В чому основне завдання соціального інституту?

3.Які основні функції соціального інституту?

4.Що відноситься до політичних соціальних інститутів?

 

 

Література

 

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

 

Робота №4

Тема: Конфлікт як прояв соціальних відносин.

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сприяти засвоєнню матеріалу з даної теми і творчому використанню знань з конфліктології. Сприяти розкриттю здібностей нестандартного мислення, само дослідженню і самовдосконаленню, умінь орієнтуватися в умовах конфлікту .

 

 

Студенти повинні знати

1.Специфіку визначення поняття «конфлікт».

2.Основні ознаки конфлікту.

3.Основні причини соціального конфлікту.

4.Структуру і стадії розвитку конфлікту.

5.Соціальні функції конфлікту.

6.Методи розв’язання та стратегії виходу з конфлікту.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати соціальне значення конфлікту.

2.Ідентифікувати соціальні конфлікти.

3.Аналізувати причини соціальних конфліктів.

4.орієнтуватися в конфліктних ситуаціях.

 

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.Поясніть особливість визначення поняття «конфлікт».

2.Доведіть, або спростуйте можливість існування суспільств без конфліктів.

3.Опишіть конфлікт з боку його основних ознак.

4.Охарактеризуйте галузь соціології, яка займається проблемою конфлікту.

5.Проаналізуйте структуру конфлікту.

6.Поясніть класифікацію учасників конфлікту.

7.Доведіть, що конфлікти є джерелом змін і розвитку який відбувається в суспільстві.

8.Охарактеризуйте соціальну нерівність як причину соціальних конфліктів.

9. Охарактеризуйте зіткнення конфліктуючих свідомостей як причину соціальних конфліктів.

10. Охарактеризуйте етнічну і релігійну нетерпимість та ідеологічну замороченість як причину соціальних конфліктів.

11. Опишіть етапи розгортання конфлікту.

12. Проаналізуйте основні класифікації конфлікту.

13. Поясніть основні стадії розвитку конфлікту.

14.Поясніть поняття «причини конфлікту».

15. Поясніть наслідки конфлікту як основну характеристику конфлікту.

16. Дайте пояснення основним методам розв’язання конфлікту.

17.Охарактеризуйте основні стратегії виходу з конфлікту. Наведіть приклад кожної.

18.Поясніть сутність профілактики конфліктів.

19.Поясніть правила безконфліктної поведінки.

20.Поясніть сутність інстутиалізації конфлікту.

 

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Що таке конфлікт?

2.Які види конфліктів існують?

3.Які функції конфлікти виконують у суспільстві?

4.Що вивчає соціологія конфлікту?

5.Як відбувалося становлення соціології конфлікту?

6.Які класичні теорії конфлікту Вам відомі?

7.У чому сутність сучасних концепцій конфлікту?

8.Які структурні елементи конфлікту виділяють у конфлікті?

 

 

Література

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

     4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

    5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

Робота №5

Тема: Соціальні процеси. Особливості етнічних та релігійних процесів в Україні.

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сприяти усвідомленню специфіки сучасного перебігу етнічних і релігійних процесів в Україні. Формуванню власної точки зору на світові Етнопроцеси.

 

Студенти повинні знати

1.Сучасну етнічну і релігійну ситуацію в світі.

2.Сферу досліджень етносоціологія.

3.Етнічні явища в сучасному світі.

4. Стадії розвитку етносу.

5.Аналіз релігії як соціального інституту.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати специфіку етнічних і релігійних процесів в сучасному світі.

2.Використовувати знання з історії, культурології, основ філософських знань для пояснення етносоціологія як галузі соціології.

3.Визначати передумови формування нації.

4.Порівнювати націю і народ певної держави.

5.Аналізувати релігію як соціальний інститут.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.     Поясніть особливість перебігу етнопроцесів в сучасному світі.

2.     Охарактеризуйте етносоціологія як галузь соціології.

3.     Охарактеризуйте основні етнічні явища сучасного світу.

4.     Поясніть поняття «етнос» відповідно до його ознак і умов виникнення.

5.     Поясніть націю як вищу форму існування етносу.

6.     Доведіть або спростуйте існування української нації.

7.     Проаналізуйте інтеграцію як сучасний етнопроцес.

8.     Проаналізуйте консолідацію як сучасний етнопроцес.

9.     Проаналізуйте асиміляцію як сучасний етнопроцес.

10.                      Проаналізуйте сегрегацію як сучасний етнопроцес.

11.                      Поясніть поняття «етносфера».

12.                      Поясніть релігію як соціальний інститут.

13.                      Охарактеризуйте основні форми релігійних організацій в Україні.

14.                      Порівняйте Церкву і Секту як релігійні організації.

15.                      Порівняйте Церкву і Деномінацію як релігійні організації.

16.                      Поясніть статтю 35 Конституції України.

17.                      Проаналізуйте регулятивну функцію релігії. Наведіть приклад реалізації функції.

18.                      Проаналізуйте світоглядну функцію релігії. Наведіть приклад реалізації функції.

19.                      Проаналізуйте компенсаторну функцію релігії. Наведіть приклад реалізації функції.

20.                      Проаналізуйте інтегруючу функцію релігії. Наведіть приклад реалізації функції.

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.     Як протікають етнічні і релігійні процеси в сучасному світі?

2.     Що таке етнос і які умови його виникнення?

3.     В чому зміст поняття «нація»?

4.     Як визначається поняття «релігія»?

5.     Які соціальні функції виконує релігія?

 

 

 

 

Література

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота №6

Тема: Економічна соціологія.

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сформувати стійку систему знань щодо важливості економічної проблематики в соціології. Сприяти засвоєнню теми і акцентувати увагу на економіці, як основному об’єкті економічної соціології, теоріях її походження та сенсі її існування в суспільстві.

 

Студенти повинні знати

1.Обєкт і предмет економічної соціології.

2.Соціальні функції економіки.

3.Основні категоріальні характеристики праці.

4.Субєктивні оцінки сфери праці.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати причини виникнення економічної соціології.

2.Аналізувати функції економічної соціології.

3.Визначати соціальну природу праці.

4.Пояснювати змістовну сторону праці.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.     Поясніть необхідність виникнення економічної соціології в 60 ті роки XX століття.

2.     Визначте діапазон охоплення економічною соціологією сфер суспільного життя.

3.     Охарактеризуйте основні теоретичні і практичні напрями економічної соціології.

4.     Покажіть різницю між об’єктом і предметом економічної соціології.

5.     Визначте зв'язок економічної соціології з іншими науками.

6.     Визначте поняття «людський фактор» і те як він впливає на розвиток економіки.

7.     Зазначте питання, які знаходяться в центрі уваги економічної соціології.

8.     Проаналізуйте основні функції економічної сфери в суспільстві.

9.     Визначте роль праці у формуванні економічної сфери суспільства.

10.           Поясніть соціальну сутність праці.

11.           Покажіть важливість мети праці, як елементу змісту праці.

12.           Покажіть важливість стимулу до праці, як елементу змісту праці.

13.           Покажіть важливість мотиву праці, як елементу змісту праці.

14.           Проаналізуйте поняття «економічна культура».

15.           Охарактеризуйте економічну сферу українського суспільства.

16.           Поясніть необхідність розвитку економічної соціології в Україні.

17.           Визначте, як українська економіка виконує основні соціальні функції економічної сфери суспільства.

18.           Поясніть те, що розуміють під соціальною спрямованістю економіки.

19.           Дайте оцінку основним чинникам, що сприяють підвищенню культури праці.

20.           Поясніть значення авторитету керівника для управління трудовим колективом.

 

 

Питання для самоперевірки

 

 

1. Що розуміється під економічною соціологією?

2. Що було основною передумовою виникнення економічної соціології як окремої

галузі соціології?

3. Що ви розумієте під виразом "Процес соціологізації економічної науки"?

4.Як визначаються об'єкт і предмет економічної соціології?

5.Які питання соціальної політики с в центрі уваги економічної соціології?

6.Що ви розумієте під економічною і соціальною сферами суспільного життя?

 

 

 

 

Література

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

 

Робота №7

Тема: Соціологія менеджменту.

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сприяти засвоєнню основних принципів управління соціальними процесами в сферах виробничої і не виробничої діяльності людей. Закріпленню знань з соціології менеджменту.

 

Студенти повинні знати

1.Основні категорії соціології менеджменту.

2.Особливості сучасного керівника.

3.Методи підвищення ефективності праці і управління трудовим колективом.

4.Звязки соціології праці і управління з іншими науками.

 

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати об’єкт і предмет соціології праці.

2.Розрізняти менеджмент і керівництво.

3.Визначати роль керівника в процесі управління трудовим колективом.

4.Порівнювати стилі управління.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.     Визначте коло проблем, якими займається соціологія менеджменту.

2.     Порівняйте об’єкт і предмет соціології менеджменту.

3.     Охарактеризуйте працю з боку суспільної діяльності людей.

4.     визначте поняття «трудовий колектив».

5.     Поясніть те, які соціальні інститути мають найважливіше значення для сфери праці.

6.     Дайте пояснення тому, що в Україні, на відміну від Заходу, впровадження менеджменту тільки починається.

7.     Визначте поняття «менеджмент».

8.     Визначте місце проблеми керівника в соціології менеджменту.

9.     Визначте, які класи процесів соціального виробництва підлягають управлінню.

10.           Поясніть різницю між службовим і особистим авторитетом керівника.

11.           Дайте пояснення найефективнішому методу підвищення ефективності праці керівника.

12.           Охарактеризуйте основні стилі управління персоналом.

13.           Проаналізуйте основні прийоми самовиховання керівника.

14.           Поясніть вислів «Люди не змінюються, змінюють реалії їх існування».

15.           Поясніть вислів «Треба вміти творчо руйнувати минуле».

16.           Визначте основні якості менеджера в умовах ринку.

17.           Що означає поняття «дієва управлінська вертикаль».

18.           Покажіть різницю між керівником і менеджером.

19.           Охарактеризуйте рівні управління в менеджменті.

20.           Поясніть, яка залежність між менеджментом і безробіттям.

 

 

Питання для самоперевірки

 

 

1.     Чим займається соціологія менеджменту?

2.     Як проявляється соціальна сутність праці?

3.     Яка різниця між службовим і особистим авторитетом керівника?

4.     Який є зв'язок соціології менеджменту з іншими науками?

 

 

 

 

 

Література

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота №8

Тема: Політична соціологія.

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сприяти вивченню політичної  сфери суспільного буття, формуванню у студентів стійкої системи знань з політичної соціології, умінню розрізняти цінності і завдання політики.

 

Студенти повинні знати

1.Основні поняття соціології політики.

2.Механізми існування і функціонування політики в суспільстві.

3.Соціологічні теорії політики.

4.Теорії електорального вибору.

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати об’єкт і предмет соціології політики.

2.Порівнювати різні визначення поняття «політика».

3.Аналізувати функції політики.

4.Порівнювати види політичних суб’єктів.

5.Класифікувати соціологічні теорії політики.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.     Охарактеризуйте соціологію політики як галузь соціології.

2.     Визначте галузі соціології політичних відносин.

3.     Поясніть те, в чому полягає основне завдання політики.

4.     Визначте поняття «політика» і порівняйте його з визначеннями різних епох.

5.     Поясніть політику як соціальний інститут.

6.     Поясніть механізм реалізації влади в суспільстві.

7.     Визначте сферу інтересів соціології політики.

8.     Охарактеризуйте соціологію держави як соціологію політики.

9.     Проаналізуйте процес політичної соціалізації.

10.           Дайте пояснення основним видам політичних суб’єктів.

11.           Поясніть вислів І.Канта: «Людина є тварина, яка живе серед інших членів свого роду і потребує керівника».

12.           Поясніть поняття «політичний устрій».

13.           Поясніть основний зміст політичного життя.

14.           Визначте основні цінності політики.

15.           Поясніть завдання, які має виконувати політика в суспільстві.

16.           Дайте пояснення тому, чим являється соціальна робота політики.

17.           Проаналізуйте основні функції політики і визначте яка з них є критерієм ефективності політики.

18.           Зазначте структуру політики в залежності від існуючих критеріїв розподілу.

19.           Виходячи з реалій сьогодення дайте оцінку тому, як політика в Україні виконує основні завдання політики.

20.           Поясніть основні теорії електорального вибору.

 

 

Питання для самоперевірки

 

1.Чим займається соціологія політики?

2.Що таке влада і як вона реалізовується в суспільстві?

3.Як визначаються об’єкт і предмет соціології політики?

4.В чому основні цінності і завдання політики?

 

 

 

 

 

 

Література

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота №9

Тема: Соціологія особистості.

 

Самостійне вивчення  - 2 години.

 

Мета : Сформувати стійку систему знань щодо важливості антропологічної проблематики в соціології. Сприяти засвоєнню теми і акцентувати увагу на людині, як суб’єкту і об’єкту соціальних відносин, її становленню як особистості в суспільстві.

 

Студенти повинні знати

 

1.Основні категорії соціології особистості.

2.Соціальну структуру та типологію особистості.

3.Чинники,що впливають на формування особистості.

4.Набір загальних рис і властивості особистості.

 

 

Студенти повинні уміти

 

1.Пояснювати інтереси і потреби особистості.

2.Визначати основні категорії соціології особистості.

3.Аналізувати процес соціалізації особистості.

4.Давати оцінку статусно – рольовому набору особистості.

 

 

Завдання для самостійного опрацювання і закріплення матеріалу

 

1.     Зазначте проблеми, якими займається соціологія особистості.

2.     Порівняйте основні категорії соціології особистості ( людина, індивід, індивідуальність, особистість, особа).

3.     Поясніть поняття «направленість особистості», та те, що її визначає.

4.     Поясніть значення, яке мають цілі та ідеали для особистості.

5.     Поясніть поняття «соціалізація особистості», та її види.

6.     Проаналізуйте поняття «агенти соціалізації».

7.     Поясніть поняття «особистий статус особистості».

8.     Поясніть зміст поняття «соціальна норма».

9.     Оцініть роль, яку виконують санкції в процесі соціалізації особистості.

10.           Розгляньте структуру особистості.

11.           Визначте найвищу потребу людини як особистості.

12.           Охарактеризуйте основні цінності особистості.

13.           Наведіть приклад реалізації соціальної мобільності особистості.

14.           Проаналізуйте основні соціальні типи особистості.

15.           Охарактеризуйте чинники, що впливають на соціалізацію особистості.

16.           Охарактеризуйте первинну соціалізацію особистості.

17.           Охарактеризуйте вторинну соціалізацію особистості.

18.           Проаналізуйте основні завдання, які стоять перед особистістю і суспільством заради досягнення між ними гармонії.

19.           Поясніть значення громадської думки для процесу соціалізації особистості.

20.           Визначте якості людини, які свідчать про соціалізованість особистості.

 

 

 

Питання для самоперевірки

 

1. У чому виявляються особливості соціологічного вивчення людини?

2.Як співвідноситься індивідуальне і соціальне в людині?

3.Як відбувається соціалізація особистості?

4.Що таке соціальна адаптація та інтеріоризація як складові процесу соціалізації?

5.Що відбувається в результаті інтеріоризації?

6.Як взаємозв'язані соціальний статус і соціальні ролі особистості?

7.Як емпірично визначите соціальну позицію індивіда?

8.Якими є причини рольового конфлікту особистості?

 

 

 

 

 

 

Література

 

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс:  Підручник. – К.: «Каравела», 2006. 312 с.

2. Практикум з соціології: Навч. посіб./За ред. В.М. Пічі. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004. – 368 с.

3.Пилипенко В.Є. Спеціальні та галузеві соціології: Навч.посіб. –К.: «Каравела», 2003. – 304 с.

4.Соціологія: Підручник. 2 –ге видання, стереотипне/ За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2005. – 277 с.

5.Шупик І.І. Соціологія : Навч. Посіб. – 2002. – 175 с.

 

 

 

 

 

 

Викладач соціально-гуманітарних дисциплін                  Василенко С.М.