Питання до іспиту з дисципліни

 « Основи філософських знань»

для студентів Білгород – Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій

 

1.     Філософія, її роль в житті людини та суспільства. Функції філософії.

2.     Місце філософії в системі культури та сучасного наукового пізнання.

3.     Основні проблеми сучасної філософії. Структура та специфіка філософського знання.

4.     Світогляд, його структура, історичні типи, способи формування.

5.     Міф, як синкретична форма взаємодії людини зі світом.

6.     Історичні передумови виникнення філософії.

7.     Східна філософія. Особливості філософії Стародавньої Індії.

8.     Філософія брахманізму. Поняття «сансара», «карма», «мокша».

9.     Опозиційні філософські школи джайністи, чарвака.

10.                       Філософія буддизму.

11.                       Східна філософія. Особливості філософії Стародавнього Китаю.

12.                       Конфуціанство – філософська доктрина китайського суспільства.

13.                       Протофілософія давньогрецького епосу ( Гомер, Гесіод ).

14.                       Давньогрецька натурфілософія ( Фалес, Анаксімандр, Анаксемен, Геракліт ).

15.                       Антична атомістика Демокріта.

16.                       Філософія софістів. Протагор.

17.                       Філософські та етичні погляди Сократа.

18.                       Філософська система Платона.

19.                       Філософські та науково – природничі погляди Аристотеля.

20.                       Філософія доби еллінізму. Епікуреїзм.

21.                       Філософія доби еллінізму. Стоіцизм.

22.                       Особливості середньовічного  світогляду. Хронологія середньовічної філософії.

23.                       Апологетика і патристика – філософські напрями раннього Середньовіччя.

24.                       Філософська концепція Августина Блаженного.

25.                       Рання схоластика. Дискусія реалізму і номіналізму.

26.                       Філософське вчення Томи Аквінського.

27.                       Містика в схоластичній філософії Середньовіччя.

28.                       Філософія доби Відродження. Гуманізм ( Данте, Петрарка, Колюччо Салютатті, Лоренцо Валла).

29.                       Філософія доби Відродження. Платонічна філософія.

30.                       Філософія доби Відродження. Натурфілософія ( Леонардо да Вінчі, М. Копернік, Д. Бруно, Г. Галілей).

31.                       Загальні особливості філософії Нового Часу. Вплив науки на формування філософської проблематики.

32.                       Способи вирішення проблеми методу пізнання в філософії Нового Часу. Філософія Ф. Бекона. Раціоналізм Р. Декарта.

33.                       Проблема субстанції в філософії Нового Часу (Б.Спіноза, Г.Лейбніц).

34.                        Вчення про державу в філософії Нового Часу. Т. Гоббс «Левіафан».

35.                       Філософія доби Просвітництва та її представники.

36.                       Проблема індивідуального і суспільного буття в філософії Ж. – Ж. Руссо, Вольтера.

37.                       Німецька класична філософії. І. Кант.

38.                       Німецька класична філософії. Г. Ф. В. Гегель.

39.                       Німецька класична філософії. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

40.                       Некласична філософія. Волюнтаризм А. Шопенгауера.

41.                       Некласична філософія. «Філософія життя» Ф. Ніцше.

42.                       Філософія З.Фрейда.

43.                       Психоаналіз З.Фрейда та деякі шляхи впливу на несвідоме( психоаналіз, молитва, медитація).

 

44.                       Філософія позитивізму. Концепції О.Конта, Е.Мах, Р.Авенаріус. Діяльність Віденського гуртка.

45.                       Сенс людського життя в філософії екзистенціалізму (С.Кіркегор, М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю, Ф.М. Достоєвський).

46.                       Трудова концепція антропосоціогенезу Ф.Енгельса.

47.                       Роль християнства у формуванні філософії Київської Русі.

48.                       Філософія українського Ренесансу XV XVI ст.(Ю. Дрогобич, П. Русин).

49.                       Вплив Києво – Могилянської  академії на формування філософських знань в Україні.

50.                        Філософія Григорія Сковороди.

51.                       «Філософія серця» в творчості Г.Сковороди, П.Юркевича, О. Потебні.

52.                       Філософія в Україні в XIX  - XX столітті.

53.                       Культура як грунт людського існування.

54.                       Поняття «дух», «душа» в історії філософії.

55.                       Проблема свідомості в філософії.

56.                       Категорії онтології : «рух», «простір», «час» .

57.                       Діалектика – вчення про розвиток.

58.                       Людське існування – його скінченність та сенс.

59.                       Роль цінностей в житті людини і суспільства.

60.                       Гносеологія, основні види і рівні пізнання.

61.                       Основні методи пізнання буття.

62.                       Роль інтуїції і віри в пізнанні.

63.                       Філософське розуміння суспільства.

64.                       Поняття «суспільно – економічна формація», історичні типи суспільств.

65.                       Ідея прогресу в історії. Сенс історії.

66.                       історична необхідність і свобода особистості. Види свободи.

67.                       Проблема взаємозв`язку особи і суспільства в філософії.

68.                       Філософія і наука. Методи наукового пізнання.

69.                       Філософія і релігія. Свобода і догматика.

70.                       Філософія і культура. Культура і цивілізація.

71.                       Соціальні наслідки НТР – філософський аспект проблеми.

72.                       Місце філософії в духовному житті суспільства.

73.                       Аксіологія – вчення про цінності.

74.                       Цінності економічні і духовні. Роль цінностей в житті людини і суспільства.

75.                       Проблема «добра» і «зла» в історії філософії.

76.                       Глобальні проблеми сучасної цивілізації та можливі шляхи їх вирішення.

77.                       Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна.

78.                       Поняття «релігія» - основні тлумачення.

79.                       Ознаки, структура і функції релігії.

80.                       Міф як система первісних релігійних вірувань.

81.                       Загальна характеристика світових релігій, причини виникнення.

82.                       Буддизм як світова релігія.

83.                       Християнство як світова релігія. Хронологія розвитку, філософські основи християнства.

84.                       Іслам як світова релігія.

85.                       Дохристиянські вірування прадавніх українців.

86.                       Специфіка прийняття християнства в Київській Русі.

87.                       Християнство – найрозповсюдженіша релігія в Україні.

88.                       Християнські релігійні організації в Україні (Церква, Секта, Деномінація).

89.                       Конституція України про свободу віросповідання.

 

90.                       Загальний стан релігійного життя в сучасній Україні.

 

 

 

Питання до заліку з соціології

 

1.Розкрийте сутність соціології як науки та покажіть її відмінність від інших наук.

2.  Які умови необхідні для розвитку соціології?

3.  Які функції соціології ви знаєте?

4.  Визначте об’єкт і предмет соціології.

5.  Поясніть основні вимоги наукової методології щодо соціології (принцип емпіризму, теоретичне обґрунтування, нейтральності соціології).

6.  Суспільство: уявлення щодо виникнення та умови існування.

7.  Структура, основні риси суспільства та підходи до класифікації.

8.  Джерело суспільного прогресу.

9. Розкрийте сутність понять соціальний статус і соціальна роль.
10.Глобальні проблеми - результат суспільного розвитку.
11.Група як різновид спільностей,

12.Соціальний інститут - історична форма організації та регулювання соціального життя.

13.Соціальна стратифікація це ...?

14.Назвіть відомі вам причини соціальної нерівності.

15."Соціальна мобільність" - розкрийте це поняття. Закриті і відкриті стратифікаційні системи.

16.Що таке соціальні ліфти, перерахуйте їх.

17.Дайте визначення поняттю "конфлікт".

18.Перерахуйте функції які конфлікт виконує в суспільстві.

19.Назвіть п'ять основних причин, які призводять до виникнення конфліктів.

20.Охарактеризуйте структуру конфлікту. Назвіть і опишіть стадії розвитку конфлікту.

21.Розв'язання конфлікту-що це таке? Які ви знаєте методи розв'язання конфліктів?

 22. "Нація", "етнос", "народ певної держави"- поясніть ці поняття.

 23.Охарактеризуйте сучасні етнопроцеси (інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація ). 24.Релія як соціальний інститут - ознаки ідентифікації, релігійні організації.

 

 

 

 

25.Перерахуйте й охарактеризуйте функції релігії.

26.Сучасна релігійна ситуація в Україні.

 27.Економічна соціологія - що вивчає, які функції виконує?

 28.Соціологія праці та управління: основні категорії – сфера використання результатів досліджень.

29.Особистість як об'єкт досліджень соціології особистості. Назвіть основні категорії цієї галузі соціологи.

30.Соціалізація: чинники що впливають на формування особистості.

31.Галузь соціології що вивчає мораль як суспільне явище. 32.Охарактеризуйте три основні погляди на природу і сутність моралі (натуралістичний, гуманістичний, соціологічний). 33.Предмет та функції електоральної соціології. 34.Теорії електорального вибору.

35.Соціологічна інформація, вимоги до якості, основні джерела.

36.Засоби масової інформації - як джерело інформації. 34.Соціологічні дослідження як джерело інформації. Назвіть основні етапи та види соц.досліджень.

 38.Основні вимоги до анкети.

 39.Що таке політика, які функції вона виконує?

 40.Назвіть відомі вам види політики, які моделі соціальної політики ви знаєте?

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольнi  питання  до  залiку  з  предмету

 

 “Основи  психологiї”.

 

 

 

1.     Що  є  предметом  вивчення  психолог  як  науки?  Назвiть  галузi  сучасноi  психологiї.

 

2.     Як  розумiли  психiку  в  стародавнi  часи,  епоху  Середньовiччя,  Нового  часу.  Як  визначае  психiку  сучасна  наука?

 

3.     Що  таке  рефлекс?  Яка  вiдмiннiсть  мiж  умовними  та  безумовними  рефлексами?

 

4.     Який  взаемозв`язок  мiж  умовними  та  безумовними  рефлексами  i  центральною  нервовою  системою?

 

5.     В  чому  сутнiсть  асиметр  мозку?  Яка  роль  правої  та  лiвої  пiвкуль?

 

6.     Що  таке  психiка?  Визначте  етапи  розвитку  психiки.

 

7.     Якi  є  методи  органiзацц  психологiчних  досiджень?

 

8.     Охарактеризуйте  лонгiтюдний  та  порiвняльний  методи  дослiджень.

 

9.     Якi  основнi  етапи  проведення  психологiчного  дослiдження?

 

10.                Чим  вiдрiзняються  поняття  “iндивiд”,  “iндивiдуальнiсть”,  “особистiсть”?

 

11.                Що  таке  можливостi  особистостi i  в  чому  суть  системи  самоуправлiння  особистостi?

 

12.                Пояснiть,  як  здiйснюється  формування  особистостi Що  таке  свiдомiсть?

 

13.                Що  таке  дiяльнiсть?  Назвiть  складовi  дiяльностi.

 

14.                Що  таке  первиннi  i  вториннi  потреби  людини?  Наведiть  приклади  первинних  i  вторинних  потреб  людини.

 

15.                Праця  як  основний  вид  дiяльностi.  Що  таке  рутинна  праця?  У  чому  суть  творчої  працi?

 

16.                Якi  психiчнi  процеси  включає  в  себе  пiзнавальна  дiяльнiсть  людини?

 

17.                Що  таке  вiдчуття,  якi  є  види  вiдчуттiв?  Сприйняття,  та  його  основнi  властивостi.

 

18.                Дайте  характеристику  пам`ятi  як  психiчному  процесу.  Якi

 

  є  види  пам`ятi?

 

19.                Визначте  сутнiсть  мислення  як вищої  форми  дiяльностi  мозку.

 

20.                Що  таке  уява?  Якi  є  види  уяви?

 

21.                Що  таке  темперамент?  Дайте  характеристику  основним  типам  темпераменту.

 

22.                Що  таке  характер?  Риси  характеру  та  основнi  типи  характеру.

 

23.                Що  таке  “направленiсть”  особи?  Як  вона  формується?

 

24.                Що  таке  здiбностi?  Назвiть  основнi  види  здiбностей. Визначте  рiзницю  мiж  здiбностями  i  задатками .

 

25.                У  чому  проявляються  емоц  та  почуття?  Дайте  характеристику  емоцiям.

 

26.                Назвiть  основнi  емоцiйнi  стани.  Почуття  та  емоц – у  чому  рiзниця?

 

27.                Визначте  поняття  “воля”.  Яке  значення  волi  в  характеристицi  особистостi?

 

28.                Що  таке  група?  Типологiя  груп  у  психолог.

 

29.                Дайте  визначення  поняттю  “колектив”  як  вищiй  формi  розвитку  групи.

 

30.                Сiм`я  як  мала  соцiальна  група.  Визначте  типи  сiм`ї  за  рiзними  критерiями.

 

31.                Що  таке  мiжособистi  стосунки?  Що  є  головним  регулятором  цих  стосункiв?

 

32.                Дайте  характеристику  трьом  компонентам  людськоi  поведiнки  “мислитель”,  “спiврозмовник”,  “практик”.

 

33.                Охарактеризуйте  оптимальний  спосiб  поведiнки  “зверху - вниз”  i  “знизу – вверх”.

 

34.                Охарактеризуйте  основнi  стилi  лiдерства.

 

35.                Що  таке  спiлкування?  Якi  завдання  i  в  чому  заключаеться  змiст  спiлкування?

 

36.                Що  характеризує  манеру  спiлкування?  Якi  є  стилi  спiлкування?

 

37.                Що  таке  дiлове  спiлкування?  Назвiть  основнi  вимоги  до  “культури”  дiлового  спiлкування.

 

38.                Якi  ви  знаете  основнi  принципи  службового  етикету?  Привiтання,  знайомство,  звернення,  прощання  як  основнi  елементи  дiлового  етикету.

 

39.                Що  таке  конфлiкт?  Якi  є  види  та  причини  конфлiктiв?

 

40.                Структура  та  стад  розвитку  конфлiкту.

 

41.                Якi  психологiчнi  вимоги  предявляються  до  керiвника?  Порiвняйте  поняття  “керiвник”  i  “менеджер”.

 

42.                Охарактеризуйте  п`ять  основних  iндивiдуальних  стилiв  керiвництва.

 

43.                Дайте  характеристику  принципам  i  прийомам  управлiння.

 

44.                Порiвняйте  типи  менеджерiв  в  аиереканскiй  дiловiй  культурi  з  типами  вiтчизняних  керiвникiв.

 

45.                Якi  причини  неуспiшного  керiвництва?  Назвiть  якостi  i  риси успвшного  керiвництва  (психологiчнi iнтелектуальнi,  професiйнi,  соцiальнi).

 

46.                Що  таке  резюме?  З  чого  складається  i  якi  головнi  вимоги  до  написання  резюме?

 

47.                Як  складаеться  перше  враження  про  людину?  Якi  помилки  можливi  при  першiй  зустрiчi,  пiд  час  першої  бесiди?

 

48.                Якi  чинники  впливають  на  активiзацiю  дiяльностi  персоналу?

 

49.                Проаналiзуйте  три  стани  “Я””батько” – “дитина” – “дорослий”.

 

50.                Що  таке  iмiдж,  хто  такi  iмiджмейкери?  Якi  складовi  iмiджу  впадають  в  око  при  першому  знайомстві.  Внутрiшнiй  змiст  i  зовнiшня  форма  iмiджу.